هل

هل

🌟🍃🌟🍃🌟🍃🌟🍃🌟
#هل
#قاقله_کبار
@makhzanoladviyah
قاقله:به یونانی قطیداوس وبه فارسی هیل وبه عربی هالی
♻️آن از جمله داروهای معطر وخوشبو است.
وثمری(میوه ای)است هندی.🌰

♻️دو نوع میباشد ⬅️کبیر وصغیر.
♻️کبیر ⬅️قاقله کبار(هل بزرگ)
♻️صغیر⬅️صغار(کوچک)
♻️گویند نوع سوم نیز وجود دارد که ازهل کوچک درازتر وخوشبوتر است.مگر کمی تلخ میباشد.
♻️هردونوع ⬅️نافع معده،کبد سرد، وقیء.

✅نافع ضعف قلب♥️ وطپش قلب سرد
قاقله کبار ⬅️ به هندی بری الایچی نامند.
تخم آن شبیه به تخم حرمل وخوشبوست وفی الجمله شبیه به رایحه کافور وبا اندک حرارت مثل کبابه.
@makhzanoladviyah

✅در تازگی⬅️بارطوبت لزج ،شیرین مزه،وبعد خشکی زائل گردد .
✅نیرو وقوتش آنچه در پوست وپوشش است نهایت تادوسال باقی میماند
بعد از آن مزه وبوی آن از بین رفته وقوتش باطل میگردد ودانه های از پوست خارج شده تا یک سال.
✅انطاکی گفته✍️برگ آن عریض است.
حکیم عبدالحميد گفته✍️برگ 🌿آن شبیه به برگ جوار یعنی ذرت است. وسبزتیره.وگل آن 🌺شبیه به گل باقلا است.
به قول شیخ الرئیس✍️گرم وخشک در سوم .
به قول گیلانی وصاحب تحفه✍️✍️دردوم ومفرح .
و✅مقوی دل ومعده وهاضم طعام .
✅مفتح سدد ،ملطف(لطیف کننده).

@makhzanoladviyah
🌟🍃🌟🍃🌟🍃🌟🍃

✅خوشبو کننده عرق 💦وبوی دهان🙊
✅جهت غثیان (تهوع)وقیء.ودردکبد سرد وسده. خصوصا با غلات (پوستش).
✅حبس کننده شکم خصوصاً بریان کرده آن🔥
✅نافع سنگ کلیه
✅جهت صرع⬅️خوردن هفت روز بنوشد.
✅نفوخ آن (ادویه خشک که در بینی دمند)معطش(تشنگی آرنده)
✅وجهت سردرد 🤕وصرع 👾که از بادهای غلیظ باشد وجنون(دیوانگی)مفید است.
✅دربعضی طبایع این نوع الذ(لذیذ)ونافع تر و خوشبوتر از قسم صغار آن است. وداخل طعام 🍲میکنند.
✅سنون(مالیدن)پوست کوفته آن و به دستور دانه آن ⬅️مقوی لثه ومانع قلاع(زخم)دهان👄
نافقی گفته✍️آن نافع دردهای کبدسرد وسدد آن است
.
و✅نافع سنگ کلیه است اگر↪️
با تخم خیار وبادرنگ مساوی آمیخته دو درم از آن با سکنجبین خورده شود
گویند✍️مصلح آن⏪کتیرا است.
گویند✍️مضر ریه است
ومقدارشربت آن تا یک مثقال وگویند تادومثقال.
بدل آن قافله صغار(هل کوچک) یک نیم وزن وبه وزن آن کبابه.
قافله ذکر وقاقله زنجی ◀️هر دو اسم قاقله کباراست.
⚠️!!هرگونه کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال بلا مانع است در غیر اینصورت از لحاظ شرعی حرام است.
join us:👉
@makhzanoladviyah
🌟🍃🌟🍃🌟🍃🌟🍃
#هل کوچک
#قاقله_صغار
🌟🍃🌟🍃🌟🍃🌟🍃
@makhzanoladviyah
♻️به هندی گجراتی الایچی نامند.
♻️ثمر گیاهی است⬅️درکوهستان ملیبار ونواحی آن.
♻️برگش ⬅️به اندازه برگ انار وریحان 🍃🍃وثمرش خوشه دار است وهر یک در غلافی به اندازه مغز پسته.

✅بسیار خوشبو ودرخامی سبز است وبعد رسیدن زرد وبعد از خشک شدن سفیدمیگردد.
ریزه تر از قاقله کبار(هل بزرگ)است.
✅مابین دانه های هل پرده های سفید رنگی است

✅تازه آن ⬅️رطوبت لزج شیرین وطعم خوشبو دارد.
✅دانه هایش تند و خوشبو وبعد از جویدن دهان👄کمی سرد میشود.
✅چون کهنه شود ⬅️مایل به تلخی میگردد وحدت بوی آن کم میشودوپوستش مایل به تیرگی میشود تا آنکه بدبو وبی مزه وقوتش از بین می رود.
بهترینش⏪تازه ،فربه،وتندبواست.
مزاج⁉️
گرم و خشک دردوم است
وبه قول شیخ :درسوم.
✅وبا قوت تریاقیه(پادزهری)ومفرح وملطف(لطیف).
✅جالی(جلادهنده)،محلل و خوشبو کننده عرق.💦
✅نافع دردهای سرد خصوصاً در دماغ(سرومغز).
✅مالیدن نفوخ ساییده آن در بینی👃عطسه آور
.
✅پاشیدن آن درگوش👂جهت تسکین درد آن.

✅پوست ودانه اش⬅️مقوی لثه به مضغ(باجویدن) وسئون.
@makhzanoladviyah
🌟🍃🌟🍃🌟🍃🌟🍃

♻️وآن کشف (ظاهر شدن)رطوبات سینه وحلق ومعده وتسخین(گرم کردن)

ورفع سردی وغثیان ریحی(بادی)وآوردن آروغ وهضم کننده غذا به تنهایی یا با داروی مناسبه.
♻️به قول ابن ماسویه✍️پاک کننده معده ازاخلاط بلغمی .

✅حابس شکم خصوصاً بریان کرده اش.
✅ ⬅️جهت قیء وغثیان (تهوع)وتقویت معده .
✅نیم کوفته آن⬅️خصوصاً باپوست ودرگلاب با آب جوش داده جهت رفع تهوع وقیء طبق دستور↪️
بابرگ پودنه یا نعناع به آب ویا گلاب جوش داده.

✅خوردن ویا شیرین آن خوشبو کننده عرق💦ودر همه افعال قویتر از کبار آن است.مگر درتقویت معده که کبار قویتر است.
گیلانی گوید✍️طعم این درحرافت(تندی)بیشتر ودر قبض کمتراست.
✅ومقوی جگر ومعده سرد ودرهضم طعام قویتر از کباراست ولطیف تر از آن.
.
شیخ مینویسد✍️قوت آن قوت قرنفل است وجالی وملطف وحابس قیء.
گویند✍️❌مضر احشای گرم مزاجان
ومصلحش⬅️شیره خرفه با سکنجبین .
گویند✍️مضر ❌صدر وریه ومصلح آن⬅️کتیرا ومقدار شربت آن یک درم تا یک مثقال.
بدل آن⬅️نصف آن کبابه ونصف آن حب بلسان(درختی است)
وبه وزن آن قاقله کبار است و
گویند✍️به وزن آن قرنفل(میخک)

⚠️‼️هر گونه کپی برداری ازمطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال مجاز میباشد در غیر اینصورت ازلحاظ شرعی حرام است.
join us:👉
@makhzanoladviyah
🌟🍃🌟🍃🌟🍃🌟🍃

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.