#ترمس (باقلای مصری)

🔰به فارسی باقلای مصری یا شامی یا رومی گویند .

🔰 به یونانی امارس.
🔰 و به هندی جهاله.
🔰ساقه ی گیاه آن شبیه به ساقه ی باقلا .

🍃🍃و همچنین گل و برگ آن نیز شباهت به باقلا داردجز اینکه برگ ترمس کمی لطیف تر است.

🏵تخم آن تقریبا گرد و سر آن پهن و وسط آن کمی فرورفته است و کوچکتر از باقلا و سفید مایل به زرد است.

🍃مزه ی آن تلخ و در غلاف هایی پوشیده است و در هر غلاف آن چهار یا پنج دانه وجود دارد و این دانه ها مورد استفاده است.
🔰ابن سینا می فرمایند که📚:طبع آن گرم در اول و خشک در دوم .

📚و نیز گویند گرم در دوم و خشک در سوم .

📚نوع باغی آن گرم در آخر اول و خشک در دوم است و نوع صحرایی آن گرم در دوم و خشک در آخر است .

🔰تلخی ترمس را می توان به این طریق گرفت⬅️:در آب نمک 💧یک شب خیسانده و آب آن را خالی کرده و اگر باز تلخی باقی ماند آن را در الکل ریخته و دوباره در آب نمک خیس می کنند.

🍃🍃گاهی نیز اول پخته بعد خیسانده و سپس در روغن تفت می دهند .

🍃اما ترمسی که در آن تلخی باشد جلا دهنده و محلل ولی بدون سوزانندگی است .

🔰گیلانی گوید📚:ترمس تلخ گرم کننده و خشک کننده و پاک کننده است و خیسانده ی آن دارای قوت مایی(آب)می شود و لزج و دارای رطوبت است.

🔰ابن سینا فرماید:📚مالیدن آن سبب نازک شدن موی برطرف کننده ی کبودی و #بهق و #زخم ها و #جوش ها است و رنگ چهره را باز می کند مخصوصا اگر با آب باران 🌦بپزند.

🍃 و نیز مصرف تفاله یا دردی ته نشین شده ی پخته ی آن در آب و جوشاندن آن جهت برص نافع است.
@makhzanoladviyah
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

🍃 مخصوصا شخصی که #برص دارد آن را بنوشد . با سرکه 🍶و عسل 🍯یا سرکه و آب براساس مزاج فرد سبب غلظت یا رقیق شدن ماده در بدن می شود .برای ورم های گرم و #ورم گلو نیز مفید است.

🍃. شستن با آب پخته ی نیم گرم آن و یا ترکیب با سرکه و روغن زیتون کمی صمغ صنوبر مفید برای نرمی بدن و #خارش بهق پوسته ریزی و #زخم های عفونی و نیز خارش بدن چهار پایان نیر نافع است .

🍃نیز اگر پخته ی آن را بر غانقاریا ضماد کنند از پیشرفت بیماری جلوگیری کرده و درد را آرام میکند.

🍃 اگر بر کاغذ مالیده و ضماد کنند برای رفع #زگیل نافع است.

🍃آرد آن برای #زخم های عفونی سر نیز مفید است

🍃.و آرد آن ترکیب با عسل برای ورم پشت #گوش مفید است.

🍃و رفع #سردرد کهنه می شود و با نمک هم میتوان ناشتا خورد.

🍃 و با عسل🍯 برای #تنگی نفس ورم #شکم تقویت #طحال و #مثانه و رفع سنگ مثانه مفید است .

🍃اگر بدون تلخی باشد #اشتها آور است.
🔰اگر با سرکه 🍶و آب عسل 🍯جوشانده و با برگ سداب و فلفل پخته بخورند برای ورم #طحال و باز کننده ی گرفتگی های #کبدی است.
🍃🍃 و ضماد آن با آب عسل🍯 یاسرکه و آب و گذاشتن آن بالای ناف سبب خروج #کرم می شود و کرم کدو را خارج می کند.

🍃 اگر برکنار ران ضماد کنند سبب خروج خلط #صفرا شود .👌
🍃اگر بر بالای شکم ضماد کنند مسهل #سودا شود.👌
🍃 اگر بالای لگن خاصره ضماد کنند مسهل #بلغم لزج شود.👌

🍃 و بعد میتوان با آب سرد شست. واین روش برای اطفال و پیران که نمی توانند داروهای #مسهل خوراکی مصرف کنندمجرب است و از اسرا اطبا است.👌

🍃اگر زن آن را با سداب و فلفل بنوشد و یا آرد آن را با سرکه یا مر مکی یا عسل وارد رحم کند مدر #حیض و سبب خروج جنین می شود و بادهای #رحم را خالی می کند.

🍃🍃اگر با سرکه 🍾سابیده باروغن🍾 یا بذر کتان و کمی صمغ صنوبر ترکیب کرده برکاغذ گذاشته و بر مقعد ضماد کنندبرای #بواسیر و #شقاق نافع است .
🍃پاشیدن آب پخته ی آن که تلخی داشته باشد بردیوارهای خانه باعث کشته شدن پشه و حتی تخم های پشه می شود .
🍃زیاده روی در مصرف آن سبب زردی چهره می شود.

⬅️ . مصلح و کمک کننده برای هضم آن پختن و یا خوردن روغن ها و سرکه ها و نمک و آویشن و انجدان و شیرینی ها است .

🍃بدل آن در جلا دهندگی دو برابر وزنش باقلای نبطی تخم خربزه .

🍃و در دفع کرم هم وزنش درمنه ی ترکی و درمنه ی ارمنی و در سایر موارد افسنتین است .

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.