اسفند

اسفند

🌟🌼🌟🌼🌿🌟🌼🌟🌼🌿
@makhzanoladviyah
#اسفند

🌟حرمل: به فتح وسکون رای مهمله وضم یا فتح میم وسکون لام وبه ضم حا اسم عربی وگویند سریانی(تورات)

🌟به یونانی⬅️: مولی واسطرماطوس.
🌟به سریانی⬅️: زرع، سیاسا ویاسیا.
🌟عربی⬅️: عامه اسفند.
🌟فارس⬅️: شیرسا وسپندسوختی.وهندی اسبندلو ودلو نامند .

🌟وآن دو قسم است .
۱⃣برگش شبیه برگ بیدولی کوچکترباگل سفیدمانندگل یاسمین وبوی تند وخوشبویی داردوغلاف دانه آن دراز وسفید رنگ وبه آن.

🌟 اسفندسفیدرنگ وبه اعتباررنگ وغلافش اسفندعربی نامند‌.

۲⃣برگش گرد وگیاه آن به اندازه نیم مترازیک تنه چندشاخه روییده وغلاف ودانه ها گرد ومثلث الاضلاع وخط دار به سه خط کم .

👈وتخم آن سیاه به قدر خردل وبوی آن خوش وازتمام اسفند این است که تا چهار سال باقی میماند.
@makhzanoladviyah

🌟مزاجش گرم وخشک .
🌟 وبه قول منهاج: ✅قطع کننده ی اخلاط غلیظه ولزج.
🌟 ولطیف وباز کننده شیر وبول وحیض ومسهل اخلاط غلیظه وحل کننده ی و….

🌟درآن رطوبتی است ودرنهایت نافع بسیار وحل کننده بادهای غلیظ بدن .

🌟ونافع اخراج سودا وبلغم و…

🌟 ونوشیدن وچرب کردن با روغنش وگرم کننده بدن است وخوردن جرم(گرمای) آن جهت صرع وفلجی وجنون .
🌟وسایر امراض ومرض های سرد دماغی( معده)
🌟ورفع آب آوردن وزردی وسدر وقولنج وعرق النساء .
🌟و نوشیدن آن ⬅️ تحلیل برنده سودا و.

🌟 وخصوصا با عسل 🍯که بلیسند وبنوشند وپخته آن حل کننده ورم های خشک و دردهای مفاصل است
🌟وبدن را گرم وچاق کند . چنانچه گندم را درآب خیسانده وخشک کرده وبه مرغ خانگی 🐔وخروس 🐓 بخورانند وبعد گوشت آنها را بخورند بدن فربه میشود.

🌟پخته آن جهت تقویت اعضا وسیاه کردن مو .
@makhzanoladviyah

🌟 وضمادساییده شده وگرم نموده آن جهت فلجی وسستی ودردهای بادی …

🌟یک سوم وزن آن با زنجبیل با آب عنب الثعلب( تاجریزی) درآفتاب 🌞خشک به عمل آورده تا زود خشک شودبهتر است.

🌟 وآن از کبار(بزرگ) ادویه صرع است اگرسه مثقال بخورند (سردی دماغ) سردی معده رو ازبین میبرد.

🌟اگر آب پخته آن را ⬅️برسر مصروع بریزند به هوش آید.
🌟 واگر آن را با عسل 🍯ویا زهره کبک ویا مرغ خانگی ویا زعفران 💥 و..

🌟وازبین برنده درد دندان وچشم بد 👀است .

🌟چکاندن آن درآب ترب وروغن زیتون وجوشاندن آن جهت سنگینی گوش 👂وکری وآواز مفید است.

🌟 وپاک کننده سینه وطحال وبلغم لزج است ونوشیدن آن درآب روغن وجوشاندهءآن مفیداست ونافع سل .

🌟سه درم آن در هفت روز نافع سرفه بلغمی است.

🌟چنانچه یک اوقیه (نزدیک ۷ مثقال) آن را بکوبند وبا چهار اوقیه آب جوشانده پس صاف کرده وبا سه اوقیه عسل 🍯 ودو اوقیه روغن🍾 کنجد جوشانده قوت دهد وتنقیه سینه
🌟🌼🌟🌼🌿🌟🌼🌟🌼🌿
join us⬇️⬇️⬇️
@makhzanoladviyah
‼️کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال جایز بوده در غیر اینصورت از لحاظ شرعی حرام است.
ادامه👈 #اسفند
🌟🌼🌟🌼🌿🌟🌼🌟🌼🌿
@makhzanoladviyah

🌟یک اوقیه یا پانزده درم باآب شیرین چندمرتبه شسته پس خشک کرده کوفته وبا آب گرم مخلوط به اندازه چهار اوقیه ریخته در هاون به چوب حل کرده با پارچه سفت صاف کرده وتفاله آنرا جدا کرده وبنوشند قوت دهد به غیر اذیت

🌟 وچون با تخم کتان وعسل🍯 مخلوط ومداومت نماید .
🌟برای رفع درد سینه نوشیدن و پختن آن با روغن کنجد
🌟 وپخته آن با نطول(آبی که دارو رادرآن جوشانده) بعداستفراغ ونافع ضعیفی جگر وقولنج است .

🌟اگر با روغن شوید مخلوط تهیگاه( مابین شکم وپهلو) بمالندکم کننده درد قولنج های مرمن و…

🌟وخارج کند بلغم وسودا را از بدن .

🌟پخته آن باشیشه سوخته جهت شکستن سنگ مفید است واگر زن سه روز بخوردادرار حیض کند.

🌟 اگر ساییده شده به اندازه هم عسل مخلوط کرده وهر روز ناشتا بخوردفعل عجیب در قطع نزف( اشک چشم )😢 وبرداشتن آن کند .

🌟 قسمت ریشه⬅️ سفیدآن را ساییده با روغن… زن فرزجه کند دهان رگهای رحم را بگشاید.

🌟 اگر آردشلیم به آن اضافه کنندبهتر باشد واگر حمل کند باز کننده عروق وخون بواسیر است.

🌟با آرد ریشه شلغم مخلوط شودبرای دهانه رحم مفید و.

🌟وچون آنرا سه روز پی درپی زنی که یکبار حامله شده ودیگه حامله نشده است بخورد دوباره حامله شود .
@makhzanoladviyah

🌟 که آن تنقیه رحم از فضولات مانع قبول نطفه و اعانت بر حمل کند

🌟نوشیدن ومالیدن روغن آن حرکت دهنده باه است .

🌟پختن ونوشیدن آن با آبی که با ان دارو درست میکنند جهت رفع درد ران وعرق النساء خوب است وچون به اندازه یک ونیم مثقال یا یک مثقال یا
دو دانگ نکوبیده تا دوازده ویا پانزده شب پی در پی بخورد در از بین بردن عرق النساء مجرب بود .

🌟آویزان کردن آن در پارچه نیلی رنگ رافع سحر بود .
🌟 افشانیدن آن در خانه باعث جدایی وبخورآن باطل آن اثراست.
🌟 ومفید برای سرد مزاجان وسودایی هاست . وگرم مزاج و غثیان کننده اندام پراز پی است ‌.

🌟 واصلاح آن با خوردن ترشی ها ورب میوه های ترش 🍏🍋🍒 وسکنجبین بعدخوردن آن کرد.

⛔️مضر جگر .
⬅️ ومصلحش کتیرا
🌟مقدارشربتش یک مثقال تادو مثقال.

⬅️ بدل آن به وزن آن قردمانا ویا تخم سداب یاتخم ترب ویا پونه ویاشوید ویا دووزن آن نانخواه .

🌟ونوشیدن وپخته آن جهت فلجی که با کج شدن دهان👄 وسست شدن ولرزش ورباطات وعطسه آورآن به آب مرزنجوش.

🌟 نافع صرع وباز کننده سده بادها ورادع ریاح وحقنه آن جهت درد کمر وعرق النساء وسرد شدن رحم مفید است .
⬇️⬇️⬇️
@makhzanoladviyah

‼️کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال جایز بوده در غیراینصورت حرام است.

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.