نیلوفر

نیلوفر

🌷🌺🌷🌺🌷🌺🌷🌺🌷🌺
@makhzanoladviyah
#نیلوفر

🌺نیلوفر⬅️به نام های لیلوفر یا نیلوپر نیز گفته اند که هر دو به معنی کبود است زیرا رنگ آن مایل به کبودی است.📕جالینوس آن را کرنک الماء نامیده.

📕ابن تلمیذ گفته :گیاه آن در تالاب ها میروید برگ آن بر روی آب مفروش است ساقه ی نرم و سبز روشن آن سوراخ های باریک دارد… و منظور از نیلوفر رنگ نیلگون آن است.

🌺گیلانی گوید 📕نیلوفر گیاهی است معروف به غمیس الماء برگ آن بلند و سبز مایل به زرد است و از آن میوه ای پسته ای رنگ میروید نوعی نیلوفر وحشی است که در روز🌞 میشکفد🌺 و در شب🌚 بسته میشود🌷و در آب💧 فرو میرود رنگ آن مایل به سرخی و خوش بو است.

🌺شیخ فرماید:📕ریشه ی نیلوفر هندی مثل مهر گیاه است و قوی ترین نوع نیلوفر است و رنگ ریشه ی آن سفید است و تخم آن قوی تر است و در میان گل پنهان است شبیه به آنچیزی که در وسط گل سرخ 🌹است ..

🌺صاحب منجح گوید:📕نیلوفر سه نوع دارد بهترین آن بوی تند دارد و جمیع اقسام آن در دوم سرد و تر است.

🌺 و تخم آن ⬅️سرد و خشک است.البته در این اختلاف است بسته به محل رویش نیلوفر
@makhzanoladviyah

🌺نیلوفر مازندران ⬅️سردی بیشتر و نیلوفر هند سردی کمتری دارد.

🌺در عطر گل آن اندک حرارتی 🔥هست ..

🌺رطوبت و سردی نیلوفر بیشتر از بنفشه🌸 است .

🌺و در ضرر به معده کمتر از بنفشه است.

🌺شربت نیلوفر اگر خالص و تازه باشد⬅️ ملطف و گرم است.

🌺ریشه ی آن ⬅️خشک کننده و در آن اندک حرارت است و .

🌺شیخ فرمایند:📕گل نیلوفر خواب آور 😴مسکن سردرد گرم صفراوی است.

🌺 ولیکن ضعیف کننده ی مغز است.⁉️ زیرا سرد و تر است.
🌺 روغن نیلوفر در سردرد بهتر از روغن بنفشه است.

🌺 و بوییدن گل آن نیز خواب آور😴 است اما اگر مداومت نمایند مغز گرم را فاسد میکند

🌺.اما خیسانده ی آن بسیار نافع است برای کسانی که حرارت در مغز یا سینه دارند و…

🌺و بوییدن آن ⬅️بی خوابی که از گرما باشد راازبین میبرد.
join us:👇👇👇
@makhzanoladviyah
⚠️‼️⚠️کپی برداری از مطالب کانال اگر با ذکر لینک کانال باشد بلامانع بوده واز لحاظ شرعی اشکال ندارد. .⚠️‼️⚠️‼️⚠️
🌷🌺🌷🌺🌷🌺🌷🌺🌷
@makhzanoladviyah
ادامه👈 #نیلوفر

🌺نوشیدن پخته ی آن ⬅️ا در یک رطل آب 💧بجوشانند تا یک سوم آن باقی بماند صاف کرده شکر🍚 اضافه کنند.

🌺 و نیز ریختن پخته ی آن ⬅️بر سر کسی که صرع گرم😨 دارد نافع است.✅

🌺شربت آن ⬅️جهت ورم سر از تب زیاد و باد و .. نافع .

🌺و ضماد تازه ی آن⬅️ نافع رمد چشم 👁و گذاشتن مقداری از ریشه ی آن در دهان👄 حل کننده ی ورم ها ی حلق و ..است.

🌺شیخ فرمایند:📕شربت آن خاموش کننده ی حرارت به کیفیت خود است

🌺بوییدن آن ⬅️مفرح و مقوی قلب ❤️و مسکن خفگی قلب است.

🌺 البته نیلوفر را نزدیک به کافور گفته اند .

🌺و میگویند 📕در سر سبب ضعف و سستی میشود.

🌺البته نیلوفر جز داروهای قلب❤️ است

🌺عرق برگ سفید نیلوفر💦 پر از فایده است از جمله در تنگی نفس😷 بی مانند است.

🌺در قانون آمده📕 که نوشیدن.

🌺 و ضماد آن ⬅️ورم طحال را نافع و احتلام و شهوت را کم میکند اگر یک درم از آن با شربت خشخاش بخورند مخصوصا ریشه ی آن را.

🌺ریشه ی آن⬅️ جهت اسهال مزمن زخم روده نافع .

@makhzanoladviyah

🌺و ضماد ریشه ی آن ⬅️ورم مثانه رانافع است.

🌺ریشه و تخم نوع زرد آن اگر با شیر 🍺بخورند ریزش رطوبت زیاد مزمن رحم را رفع کند.

🌺و ریشه ی آن ⬅️مسکن اختلاج(پرش بی اختیار اندام بدن)است .

🌺و نیز اگر⬅️ شربت یا تخم آن را بخورند مردانگی را ضعیف میکند.👴

🌺 و حابس شکم است و خونریزی شدید حیض را کم میکند اگر با ⬅️شربت های قابض خورده شود

🌺ضماد ریشه ی آن جهت برص و بهق مخصوصا ریشه ی سیاه آن و با عسل 🍯جهت موخوره نافع است.

🌺عرق نیلوفر💦 برای تب های صفراوی و درد استخوان و ابله مرغان و حصبه و سرفه ی گرم و ذات الریه نافع 😷است.

🌺مقدار شربت آن ⬅️از گل ۷عددو وزن آن تا سه درم و .. .

🌺بدل آن ⬅️بنفشه یا خطمی سفید🌸 است.

❌مضر مثانه و قوه ی باه و مصلح آن⬅️ شکر طبرزد یا هویج زردک یا مربای زردک🍍 یا عسل 🍯یا قوتو است.

🌺مقدار شربت ریشه ی آن ⬅️از یک درم تا سه درم …
join us:👇👇👇
@makhzanoladviyah
⚠️‼️⚠️کپی برداری از مطالب کانال اگربا ذکر لینک کانال باشد از لحاظ شرعی مانعی ندارد در غیر اینصورت ناپسند است.⚠️‼️⚠️

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.