بیمار مضطرب و عصبانی😡😢😡😢😡

در تاريخ ۲۳/ ۱۱/ بانو آ. ۳۴ ساله به مطب رجوع نمود و اظهار داشت «مدتى است دچار عصبانيت و اضطراب شده‏ام. گوشهايم به صدا افتاده و قلبم ضعف مى‏رود. با استفاده از جوشانده گل‏گاوزبان و ليموعمانى حالم بهتر مى‏شود.

معاينه‏🤒🤕🤒🤕🤒🤕🤕🤒🤕😷🤕😷

نبض بيمار سريع و سوداوى بود و اندكى وقفه داشت. صداى دوم قلب قوى و ريتم آن (گالوپ) بود .
شريان صدقى برجسته و اندكى پيچ داشت. رنگ چهره خفه و تار و پلك‏ها ورم كرده به نظر مى‏رسيد. اين آثار دلالت بر تصلب كليه و خرابى آن داشتند. زبان خشك و دهان صبح‏ها تلخ بود. كبد در اثر ملامسه احساس درد مى‏نمود. شكم كشيده و سفت و متشنج بود.
گوارش غذا ناقص و ناكافى عمل مى‏كرد. بيمار بعد از صرف غذا سنگين و تنبل و خفه و گرفته مى‏شد زيرا خوراك به درستى هضم نمى‏گرديد. گاهى پاها و زمانى كمرش درد مى‏گرفت. مزاج او سرد و خشك اما جگر كمى حرارت داشت.
در آزمايش ادرار، مقدار زيادى اگزالات دوشو و مقدار ۳۰ سانتى‏گرم آلبومين ديده مى‏شد. فشارخون حد اكثر ۲۲ و حد اقل ۱۳ بود.

درمان‏✍️🌡💉💉💊💉💊💉

در اينجا لينت مزاج در درجه نخست اهميت قرار داشت.
۱- تنقيه از شكر سرخ ۱۰، گل پنيرك ۲، گل خطمى ۲ و تاجريزى ۴ ل.
۲- عصاره تخم گشنيز ۲، تخم خيار ۳ و تخم گرمك ۲ ل (براى تقويت و مرمت كليه‏ها و دفع سموم. ضمنا اين دارو مقوى قلب و مصلح كبد بوده و در دفع اورمى اثر زياد دارد.)
۳- غااوت مركب از سياهدانه، رازيانه، زنيان و شكر سفيد. (براى تصفيه خون كه هم ضد سودا بوده و هم طبعى گرم دارد. ۳ بار)

نتیجه👇👇👇👇

– در تاريخ ۲۷/ ۱۱/ اندك لينتى پديدار شد. اين‏بار براى تقويت قلب و دفع اوره و تسكين ورم كليه ‏ها و رفع آلبومين تجويز تخم گشنيز كردم كه شيره آن را كشيده و بخورد. ضمنا با گوش دادن به ريه نشانه ‏هاى نفخ يعنى صداى «وزيكولر» در همه جاى ريه شنيده مى‏شد كه دليلى بر نقص عمل كليه‏ ها و پس خوردن مقدارى از سموم خون و ماندن آن در بدن مى‏باشد.

ادامه درمان 🤕🤒🤕🤒🤕😷🤕😷🤕😷🤕🤒

براى رفع اين عيب و دفع سموم نوشتم روزى دو مثقال «شكرتيغال» را كوبيده با شكر سفيد آميخته و بخورد. تنقيه هم همه‏ روزه با افزودن اندكى زهره گاو به كار برد تا تحريك بيشترى در روده و كيسه صفرا و كبد نموده و مانع زيان آب تنقیه در روده ها شود

همچنين غااوت قبلى را هم ۶ بار مورد استفاده قرار دهد.
نتیجه 👇👇👇

– در تاريخ ۲۵/ ۱۲/ ۲۷ بهبود زيادى رخ داد. نفخ و خفگى و تنگى سينه رفع شد.

صداى وزيكولر فقط مختصرى در قاعده ريه‏ ها مسموع بود.
در ادامه 👇👇👇
اين‏بار دستور دادم سياهدانه، رازيانه، تخم كرفس و مغز بادام را كوبيده غااوت سازند و روزى سه تا چهار قاشق چايخورى از آن بخورد. براى لينت مزاج نيز روزى چهار مثقال تخم كتان را كوبيده و ميل كند كه در تقويت كليه‏ ها هم بى‏نظير است. داروهاى ديگر نيز تكرار شدند.
– در تاريخ ۲۸/ ۱۲/ قلب به حال عادى برگشت و ديگر آثار مرضى در او مشهود و مسموع نبود. نبض مرتب و طبيعى شد. خفگى چهره و نفخ پلك‏هاى چشم برطرف گرديد.
لينت مزاج به عكس سابق به روزى دو بار رسيد كه نرم و يك‏پارچه بود. كه اين دليلى بر رفع تشنج روده‏ها مى‏باشد. ادرار زياد و روشن گرديد. در آزمايش ادرار آلبومينى نبود.
اين‏بار سپردم روزى يك قاشق سوپخورى تا حد يك مشت كنجد بو داده را جويده و بخورد. البته توضيح دادم كه بعضى روزها از تخم كتان استفاده برد و برخى روزها عصاره‏ها و گاهى هم شكرتيغال را به صورت پودر بخورد. رعايت لينت مزاج را نموده و خود را خسته نكند. هميشه شال پشمى يا پارچه‏اى دور كليه‏ها ببندد تا از سرما محفوظ بمانند و در معرض باد و سرما قرار نگيرند. از گوشت‏هاى مانده و خوراك‏هاى نامناسب ديگر خوددارى ورزد و از همه مهمتر از حرص‏وجوش و اوقات‏تلخى و عصبانيت بپرهيزد. براى تقويت كليه و اعصاب و بدن و كمك در لينت مزاج روزى چند دانه انجير بخورد.
با توجه به بهبود حال بيمار به او سپردم گهگاهى به مطب رجوع نمايد
بيمار دو سه بار ديگر به نزدم آمد و بعد بيش از شش ماه ترك مداوا و دستورات را كرد.😁😁😁

رجعت دوباره ☹️☹️☹️😢😢😢😢😢😢

– در تاريخ ۱۶/ ۹/ به مطب رجوع نمود. اظهار داشت در اثر ترك داروها و ابتلاء به سرماخوردگى دوباره ناخوش شده و حالات قبلى عود نموده است: بيمار دچار برونشيت، يبوست و عوارض اورمى و آلبومينورى بود.
در آزمايش ادرار، ۹۵ سانتى‏گرم آلبومين و مقدار زيادى اگزالات دوشو و ۶۵ سانتى‏گرم اوره داشت.

نسخه زير را برايش نوشتم:👇👇👇
۱- تنقيه شكر سرخ و داروهاى قبلى.
۲- عصاره تخم خربزه ۳، گرمك ۲ و تخم كدو شيرين ۲ ل.
۳- جوشانده زوفا ۲، پرسياوشان ۱ و اصل السوس ۲ ل.
۴- شربت tivotceP (4 بار).

نتیجه👇👇👇👇

– در تاريخ ۲۱/ ۹/ بهبود به دست آمد. اين‏بار نسخه زير داده شد:👇👇👇
۱- عصاره تخم خربزه ۳، تخم گرمك ۲، تخم كدوى شي
رين ۲ و خشخاش ۲ ل.
۲

– جوشانده از زوفا ۲، پرسياوشان ۱، گل‏گاوزبان ۲، پوست بيد ۲، ريشه شيرين‏بيان ۲ و ترنجبين ۱۴ ل (۴ بار).
نتیجه 👇👇👇👇👇

– ۲۴/ ۹/ بهبود بسيار پديدار گشت. لينت مزاج بهتر و تخليه كامل‏تر و تشنج روده رفع شد. خواب و ناراحتى‏هاى ديگر بهبود يافت و ديگر از اين بابت شكايتى نداشت. ادرار زيادتر و روشن‏تر و تنگى سينه تقريبا برطرف گرديد.
بيمار دو سه بار ديگر به مطب آمد از همين نوع دستورات گرفت.👇👇👇👇🤒🤒🤒

– در تاريخ ۳۰/ ۱۰/ ديگر آلبومين در ادرار نداشت و رفع ناراحتى گرديد و در نتيجه ترك درمان نمود.

– در تاريخ ۱۶/ ۹/ پس از مدتها باز به ديدارم آمد.😩🚶🚶🚶🚶🚶 اظهار داشت به واسطه بيمارى بچه ‏ها و پرستارى از آنان و كارهاى خانه و گرفتاريها و كدورت و غصه هيچ نتوانستم به خود برسم. درنتيجه بى‏احتياطى چند بار سرما خوردم و متعاقب آن بيمارى سابق عود نمود.

معاينه‏📿📿📿📿📿

نبض سريع و صلب و قلب تپش داشت. سينه هم دچار گرفتگى بود. خفگى در صورت و چهره او نمايان بود. مزاج لينت عادى را نداشت. باز در پلك چشم‏ها نفخ ديده مى‏شد. اين‏بار حال عصبانيت بر او غلبه مى‏كرد. همانطور كه قبلا نوشتم اين خانم اندامى ضعيف و كم‏

رطوبت داشت. طبيعتش «سرد و خشك» و به عكس جگر او «گرم» بود.
بيمار شكايت داشت كه به ضعف قلب دچار شده كه با تپش همراه است. گاهى پادرد و پشت‏درد دارد. بعد از غذا شكم او قدرى نفخ مى‏كند و بعد رفع مى‏شود.
درمان‏
۱- كوبيده هليله سياه (شبى يك مثقال، جهت لينت مزاج، دفع سموم از بدن و كاهش فشارخون و تقويت بينائى)
۲- عصاره تخم خربزه ۳، تخم كدوى شيرين ۲ و تخم گشنيز ۲ ل (توضيح آنكه مقدار آلبومين ۵۵ سانتى‏گرم همراه با سيلندر بود كه اين داروى مفيد براى رفع ورم كليه و برطرف ساختن سيلندر داده شد.)
۳- تنقيه از شكر سرخ، گل خطمى و گل پنيرك‏
۴- خاكشير (براى دفع سموم سوداوى از بدن) ۵ بار

نتیجه 👇👇👇👇

– در تاريخ ۱۲/ ۹/ بهبود زيادى پيدا شد. چون سرماخوردگى و برونشيت هم داشت لذا شربت سينه tivotceP و جوشانده‏اى مركب از زوفا ۱، پرسياوشان ۱، گل خطمى ۲، مرزنجوش ۱ و ترنجبين ۱۶ ل، علاوه بر داروهاى قبلى داده شد. بيمار دو بار ديگر هم مراجعه كرد و جزئى تغييراتى در نسخه او به عمل آوردم.
– در تاريخ ۱۹/ ۲/ بار ديگر به مطب مراجعه نمود.🚶🤕🤒 اين دفعه آزمايش او آلبومينى نشان نمى‏داد. ولى در خون مقدار اوره به ۵۴ سانتى‏گرم رسيده بود. براى رفع آن روزى يك مثقال تخم گشنيز و دو مثقال شكرتيغال كوبيده را تجويز كردم. سپردم گهگاهى عصاره‏ها، كنجد و گاهى هم براى لينت مزاج تخم كتان را بخورد.
– در تاريخ ۸/ ۸/ ديدار ديگرى با بيمار داشتم. در آزمايش انجام يافته از ادرار، غلظت ۱۰۱۰ و اوره ۳/ ۱۱ بود و آلبومين مشاهده نگرديد. حال او به‏طور كلى خوب شده بود.
علت بيمارى او را از دو عامل يكى حالت عصبى و ديگرى تصلب مختصر كبد و كليه‏ ها دانستم. باز هم تذكرات قبل را به او دادم.

– در تاريخ ۱۲/ ۱۲/ در آخرين ملاقات😊، در تجزيه ادرار، آلبومين وجود نداشت و مسائل ديگر او برطرف شده و به حال عادى درآمدنه بود. با توجه به اينكه به تصلب كبد و كليه‏ ها گرفتار بود توصيه كردم رعايت لينت مزاج را بنمايد و گهگا ه عصاره‏ها را بخورد و مطمئن باشد كه با پيروى از دستورات حالش روز به روز بهتر خواهد شد.😊😊😊😊
@shafayafteghan

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.