🌹هو الشافی🌹
🌻اورمی ،مرض قند وکبد وعوارض کلیوی«آلبومینوری»ورم کبد
🌻بیمار ۷۵ساله «۲»
🌻شروع بیماری :هشت ماه مختصر ورم وسوزش در دستم پیدا شد
🌻معاینه👈𑨨دن پر از خیز وآماس بود وقادر به حرکت ودراز کشیدن وخوابیدن نبود فقط سر را به کرسی تکیه میداد ودر وضعیت دیگر آسایش برایش امکان نداشت به همین وضع لگن زیر بیمار میگذاشتند .بدن پر از خیز وپاها وبیضه هل مخزن فضولات بدن گردیده بود .رنگ پاره ای از نقاط بدن مانن دست وپا وایره متمایل به بنفش شده بود «دلیل بر شدت مسمومیت بدن »و بیمار توانائی تکلم نداشت .به سختی نفس میکشید .قلب غیرمنظم بود .ادرار به دشواری می آمد .کبد متورم وتعیین حدود آن به خاطر زیادی خیز امکان نداشت روده هه تنبل و تخلیه ناقص بود درد های گوناگون در نقاط مختلف بدن بروز میکرد وهیچ گونه امیدی به ادامه زندگی او نبود
🌻درمان _چون همه گونه درمانی به سبک جدید در مورد او شده بود ونسخ بسیار در دست داشت ودیگر داروی جدیدی نمانده بود که امکان تجویزش باشد ناچار متوسل به دارو های قدیمی شدم
نکته 👈 در اینجا دارویی لازم بود که روده ها را پاک وضد عفونی نموده ،دارای ویتامین های مختلف بوده بر کلیه ها اثر نیکو داشته باشد ،بیماری قند را کاهش داده ودرمان کند ضمنا بول را براند ،کبد را به کار اندازد ،گرده را مرمت واصلاح نموده ولینت مزاج دهد از این رو گفتم 😎:روزی دو استکان آب هویج🍹خام بنوشانند ضمنا دو استکان آب ترب ،دو استکان آب شلغم ،ونیز چند لیوان شیر 🍶 روزانه وبه تدریج ومتناوبا خورده شود .ونیز تخم خیار،تخم خربزه، تخم گرمک را شیره کشیده وبه بیمار 🤒دهند وجز اینها چیز دیگری به بیمار ندهند به دستور رفتار کردند .پس از دو هفته از حال او خبر دادند که بهتر شده 😳مزاج نرم وبول بیشتر گشته است.دستور تقریبا با جزئی تغییر مخصوصا در شیره خنک ها ودارو ها تجدید شد
🌹راز درمان «رساله ای در پزشکی سنتی وگیاه درمانی »ج ۱،ص۱۰۸🌹
@shafayafteghan
ك هفته درمان، اين حالت موقوف گرديد و بهبودى زياد در حالش پديدار گشت.😊

🔶🔶🔶در ۲۲/ ۸/ ۲۷ جوشانده مركب از پوست هليله زرد ۴ ل، سنامكى ۲ ل، بسفايج ۳ ل، بادرنجوبه ۱ ل، مغز فلوس ۱۲ ل، ترنجبين ۱۴ ل، گل سرخ ۱ ل، بنفشه ۳ ل، عناب سپستان ۲۰ دانه و روغن بادام شيرين و نيز” حب سياه” داده شد. پس از استفاده از اين داروها بهبودى زياد بدست آمد.
بيخوابى رفع گرديد. حال عصبى بيمار خيلى كاهش يافت.😊 ديگر براى هر ناملايم جزئى از جا درنمى‏ رفت و گريه نمى ‏كرد. دستور دادم حب‏ها تكرار شوند.🗞🗞🗞
🔶🔶🔶در ۲۵/ ۸/ ۲۷ بابونه ۱ ل، بادرنجوبه ۱ ل، سنبل الطيب ۱ ل و بسفايج ۴ ل داده شد.

🔶🔶🔶در ۳۰/ ۸/ ۲۷ بابونه، بادرنجوبه، سنبل الطيب، بسفايج و افتيمون شامى داده شده.
در ۳/ ۹/ ۲۷ حال بيمار بكلى طبيعى و عادى گرديد. ديگر هيچ‏گونه تأثر روحى نداشت. سپردم بكارى مشغول شود و پيگير درس نباشد.

🔶🔶🔶در ۱۴/ ۹/ ۲۷- حب” ع” به او دادم. اين حب مفرح بسيار خوبى است و در روحيه او بسيار مؤثر واقع شد.😊😊😊

❣️❣️❣️راز درمان (رساله اى در پزشكى سنتى و گياه درمانى)، ج‏۱، ص: ۲۵۶❣️❣️❣️

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.