بیمار کلیه

بیمار کلیه

بیمار کلیه 😓😓😓😓😓😓😓

* در تاريخ ۲۶/ ۵/ بانو خديجه ج. پنجاه ساله را به مطب آوردند كه به زحمت راه مى‏رفت و در اين خصوص محتاج به كمك و يارى ديگران بود. اين خانم به زحمت نفس مى‏كشيد. سينه‏اش خفه و نفخ در ريه‏ها داشت كه دال بر خرابى و ناتوانى كليه‏ها بود. اظهار داشت دردى در پاها و نقاط ديگر بدن دارم. سرم گيج مى‏رود و چشم‏هايم تار هستند. رنگ چهره او تار و خفه بود. در صورت و دستهايش نفخ و تهبج به چشم مى‏خورد. شكم نفخ داشت و معده بزرگ و پائين افتاده بود. بنا به گفته‏اش تخليه مزاج ناقص انجام مى‏گرفت. طبيعتش رطوبى و فشارخونش حد اكثر ۲۲ و حد اقل ۵/ ۱۴ و زياد عصبى بود.
طبق تحقيق، پدرش به سكته دچار شده، چند سالى فلج بوده و سپس درگذشته است.
مادر او نيز مبتلاء به فشارخون و اورمی بوده و سرانجام به همین علت فوت شده بود ..
درمان‏ اولیه 🤒🤒😷😷😷😷😷

براى رفع «سردى» معده و مزاج و نفخ و عصبانيت و ازدياد ترشحات گوارشى نسخه زير را برايش نوشتم:

۱- جوشانده مركب از رازيانه ۱، سنبل الطيب ۱، جنطيانا ۱ و خلال نارنج ۱ ل.
۲- عصاره تخم گشنيز ۱، تخم شويد ۱، تخم خربزه ۳ و تخم گرمك ۲ ل (جهت دفع خيز و رفع ورم كبد و كليه)..


مراجعه بعدی 🚶🚶🤕🤕

پس از آزمايش خون و ادرار و معاينه، علت بيمارى را از كسالت كليه تشخيص داديد …»
– در تاريخ ۲۹/ ۵/ آزمايش ادرار نشانگر ۲۵/ ۱ آلبومين، مقدارى زياد اگزالات دوشو، خون و سيلندر … بود.
در معاينه، نفخ شكم كمتر و آثار بهبود پيدا شده بود. داروها تكرار گرديدند.
– در تاريخ ۳۰/ ۵/ به واسطه استفاده از غذاى نامناسب، بيمار دچار پيچش و درد روده شده بود. روغن بادام شيرين ۱۴ ل. ريشه خطمى ۵، بهدانه ۲، گل خطمى ۲، گل پنيرك ۱۲ ل جهت رفع دل‏پيچه داده شد.
– در تاريخ ۱/ ۶/ ۲۹ ناراحتى برطرف شد. نفخ معده و تنگى نفس كمتر گرديد.

نسخه زير را برايش نوشتم:✍️✍️✍️

۱- غااوت از زنيان ۲، رازيانه ۲، مصطكى ۲، سياهدانه و شكر سفيد ۱۴ ل (به ميزان سه قاشق چايخورى با هر غذا جهت تسكين نفخ معده و تصفيه خون از اگزالات دوشو)
۲- جوشانده مركب از پوست بيد ۳، جنطيانا ۱، بابونه ۱ و افسنتين رومى ۱ ل (سه بار)
۳- عصاره تخم خربزه ۳، تخم گرمك ۲، تخم كدوى شيرين ۲ و تخم شويد ۲ ل (سه بار)

– در تاريخ ۱۱/ ۶ مراجعه بعدی🚶🤕🤕

۱- عصاره خربزه ۳، تخم گرمك ۲، تخم زردك ۲، تخم شويد ۲، هليله سياه ۱ ل.
۲- بابونه ۱، رازيانه ۱، اكليل ۱، زنيان ۱، پوست بيد و افسنتين ۱ ل (۵ بار).

نتیجه 👌👌👇👇👇

– در تاريخ ۱۴/ ۶/ ۲۹ بهبود بسيار در حال بيمار پديدار شد. بيمار بدون كمك و يارى ديگران از پله‏هاى مطب به خوبى بالا مى‏آمد و همانند اشخاص سالم در خيابان راه مى‏رفت.
مقدار آلبومين در ادرار به ۲۰ سانتى‏گرم رسيد. كمى هم اگزالات دوشو داشت. جهت دفع اگزالات دوشو دستور استفاده مكرر از آب ترب و غااوت داده شد. داروها تكرار گرديدند.
– در تاريخ ۱۸/ ۶/ ۲۹ همه نوع بهبود در معده، روده‏ها، سينه و قلب به چشم مى‏خورد.

بعد از بهبودی 😊😊😊👇👇

نسخه زير تجويز شد:
۱- عصاره تخم گرمك ۲، تخم شويد ۲ و تخم كدوى شيرين ۲ ل.
۲- جوشانده ريشه ايرسا ۲، افسنتين رومى ۲، بسفايج ۳، پوست بيد ۳ ل.
۳- غااوت از سياهدانه ۲، رازيانه ۲، مصطكى ۲ و شكر سفيد ۱۰ ل.
– در تاريخ ۲۸/ ۶/ ۲۹ حال بيماران بسيار خوب بود. داروها تكرار شدند.
– در تاريخ ۳/ ۷/ ۲۹ نسخه زير داده شد:
۱- عصاره تخم خربزه ۳، تخم زردك ۲، تخم شويد ۲ و تخم شلغم ۲ ل.
۲- غااوت از سياهدانه ۲، مصطكى ۴، زنيان ۲، گلپر ۱ و شكر سفيد ۱۰ ل.
۳- جوشانده، مركب از ريشه ايرسا ۲، بادرنجويه ۲، پوست بيد ۳ و افسنتين ۱ ل (۵ بار). ميزان آلبومين ۲۵ سانتى‏گرم بود.

– در تاريخ ۱۲/ ۷/ ۲۹ حال بيمار از هر حيث بهتر شده بود. 😊😊😊
دستور زير داده شد:✍️✍️✍️

۱- غااوت از مصطكى ۴، سياهدانه ۲، رازيانه ۲، زنيان ۲، شكر سفيد ۱۰ ل.
۲- جوشانده مركب از پوست هليله زرد ۴، سنامكى ۳، بابونه ۱، پوست هليله كابلى ۴، زوفا ۱، پرسياوشان ۱ و رازيانه ۱ ل.

– در تاريخ ۲۹/ ۷/ ۲۹ به واسطه حادثه ناگوار مرگ😰😭😭😭😭 داماد اين خانم كه در همان خانه زندگى مى‏كرد، بيمار دچار حال عصبى شديد شد و مقدار آلبومين در ادرار به دو گرم رسيد و مقدار زيادى اگزالات دوشو در ادرار پيدا شد. در اين خانم به علت حادثه يادشده يبوست نيز بروز كرد. 🤕🤕🤕🤕

درمان بعد از حادثه 🤒🤒🤒🤕🤕

براى رفع آن حبى مركب از صبر زرد، مقل ازرق، مرمكى و زعفران داده شد و عصاره‏هاى تجويزى نيز تكرار گرديدند.
– در تاريخ ۱۱/ ۸/ ۲۹ آلبومين به ۱۰/ ۱ و اگزالات دوشو افزايش يافته بود.
– در تاريخ ۲۹/ ۸/ ۲۹ در آزمايش انجام يافته آلبومين به ۶۰ سانتى‏گرم رسيد و فقط اندكى سيلندر مشاهده شد.
عصاره تخم شويد ۳، تخم گرمك ۳ و خشخاش ۲ ل تجويز گرديد.
– در تاريخ ۵/ ۹/ ۲۹ جوشانده‏اى مركب از

ادامه 👇👇

ریشه بابا آدم ۳ چوب چینی
چينی
۴ و عشبه مغربى داده شد.

توضيح آنكه اين بيمار به‏طور مرتب پيگير درمان خود نمى‏شد😬😬 و مراجعه مرتب نداشت. به واسطه وجود فردى روانى در منزل، هميشه موجبات عصبانيت او فراهم مى‏گرديد و از دستورات به درستى پيروى نمى‏كرد.
– در تاريخ ۱۲/ ۹/ ۲۹ نسخه زير داده شد:✍️✍️✍️

۱- عصاره تخم زردك ۱، تخم خربزه ۳، تخم گرمك ۲ و تخم شويد ۲ ل.
۲- جوشانده رازيانه ۱، زنيان ۱، مصطكى ۴، دارچين ۱، زنجبيل ۳ و شكر سفيد ۱۲ ل.
۳- حب صبر زرد ۳، مقل ازرق ۱، مصطكى ۱ و زعفران ۱ ل (براى رفع رطوبت بدن و نفخ شكم و سستی عمومی بدن )
نتیجه 👇👇👇
– در تاريخ ۳/ ۱۰/ مقدار آلبومين در ادرار ۲۰ سانتى‏گرم، مقدار زيادى اگزالات دوشو و اندكى سيلندر و سلول اپيتليال مشاهده شد.
نسخه زير تجويز گرديد:✍️✍️✍️✍️

۱- عصاره تخم خربزه ۳، تخم گرمك ۲، تخم شويد ۳، تخم زردك ۱ ل.
۲- جوشانده اسطوخودوس ۱، رازيانه ۱، بابونه ۱، پوست بيد ۳ و مخلصه ۱ ل.

– در تاريخ ۱۱/ ۱۰/ ۲۹ دستور زير داده شد:✍️✍️

۱- حب باريجه (چند عدد در روز)
۲- جوشانده مركب از پوست بيد ۳، بابونه ۲، رازيانه ۱، زنيان ۱، و مخلصه ۱ ل.
(۵ بار)
۳- حب، مركب از صبر زرد، مقل ازرق، مصطكى و زعفران.
۴- عصاره تخم خربزه ۳، تخم گرمك ۲، تخم شويد ۳ و تخم شلغم ۲ ل.

– در تاريخ ۱۴/ ۱۰/ ۲۹ نسخه زير نوشته شد:✍️✍️

۱- جوشانده مركب از اگير تركى ۱، پوست ريشه كبر ۳، رازيانه ۱ و اكليل ۱ ل.
۲- عصاره تخم خربزه ۳، تخم گرمك ۲، تخم كدوى شيرين ۲ و تخم شويد ۳ ل.
۳- تنقيه از گز علفى ۶، شكر سرخ ۶، گل خطمى ۲، گل پنيرك ۲، تاجريزى ۴ با زهره گاو.

– در تاريخ ۲۴/ ۱۰/ نسخه زير داده شد:✍️✍️
۱- حب باريجه (روزى ۶ عدد)
۲- جوشانده از پوست بيد ۳، بادرنجوبه ۱، بابونه ۱، زنيان ۱، جنطيانا ۲ و مخلصه ۱ ل.
۳- عصاره تخم كدوى شيرين، خشخاش ۲، تخم شويد ۳ و تخم گرمك ۲ ل.
– در تاريخ ۳۰/ ۱۰/ ۲۹
۱- عصاره تخم خربزه ۳، تخم گرمك ۲، تخم خرفه ۱ و تخم گشنيز ۱ ل.
۲- تنقيه از شكر سرخ ۱۰، گل خطمى ۲، گل پنيرك ۲، تاجريزى ۴ و بابونه ۱ل

– در تاريخ ۵/ ۱۲/ ۲۹

۱- عصاره تخم كدوى شيرين ۲، تخم خربزه ۳، تخم گرمك ۲ و تخم گشنيز ۲ ل.
۲- جوشانده پوست بيد ۳، برگ اكاليپتوس ۱، ريشه ايرسا ۲، بابونه ۱، افسنتين ۱ و رازيانه ۱ ل.
در آزمايش انجام يافته مقدار آلبومين به ۳۰/ ۱ سانتى‏گرم رسيد. سلول‏هاى گرد كليوى و سيلندر وجود داشت. اين افزايش آلبومين در نتيجه ابتلاء به تب و برونشيت حاصل گرديد.
طبيب معالج كه در اين مدت فرد ديگرى بود به او تزريق پنى‏سيلين نموده و بيمار استفاده از داروهاى تجويزى مرا ترك گفته و از داروهاى ديگر و من جمله تزريق بيسموت استفاده كرده بود. در نتيجه دچار خيز و نفخ و عوارض ديگر شده و به ناچار مجددا به من رجوع نمود.
– در تاريخ ۱۲/ ۱۲/ ۲۹ نسخه زير را برايش نوشتم:
۱- عصاره تخم كدو ۲، تخم گرمك ۲، تخم خربزه ۳ و تخم شويد ۳ ل.
۲- جوشانده پوست بيد ۳، ريشه كاسنى ۲، اكليل ۲، خارخسك ۱ و رازيانه ۱ ل.
۳- تنقيه از گل سرخ ۱۰، گل خطمى ۲، گل پنيرك ۲ و تاجريزى ۲ ل.
– در تاريخ ۲۳/ ۱۲/
۱- عصاره تخم كدوى شيرين ۲، تخم گرمك ۲، تخم خربزه ۳، تخم شويد ۳ و تخم گشنيز ۱ ل.
۲- جوشانده پوست بيد ۳، ريشه كاسنى ۲، اكليل ۱، كاكل ذرت ۱ و رازيانه ۱ ل.
۳- تنقيه از گز علفى ۱۲، گل خطمى ۲، گل پنيرك ۲، بابونه ۱، تاجريزى ۴ و زهره گاو.
۴- جوشانده از چوب‏چينى ۴، ريشه باباآدم ۳ و عشبه مغربى ۲ ل. (۲ بار)
– در تاريخ ۵/ ۱/ ۳۰
مراجعه بعد 🤕🚶🚶🚶

۱٫٫جوشانده مركب از رازيانه، اكليل ۱، زنيان ۱، برگ اوكاليپتوس ۱ و بابونه ۱ ل‏
راز درمان (رساله اى در پزشكى سنتى و گياه درمانى)، ج‏۲، ص: ۲۴۸
(اين جوشانده براى تقويت و رفع نفخ معده و درمان گريپ و رفع آثار برونشيت و ازدياد ادرار داده شد.)
۲- عصاره تخم شويد ۳، تخم كدو ۲ و تخم خربزه ۳ ل.
۳- تنقيه شكر سرخ ۱۰، گل خطمى ۲، گل پنيرك ۲ و تاجريزى ۴ ل.

– در تاريخ ۷/ ۱/ در آزمايش🔰

انجام يافته مقدار آلبومين به ۸۵ سانتى‏گرم رسيد. تا حد زيادى اگزالات دوشو و اندكى نسج سيلندرى وجود داشت.
– در تاريخ ۱۴/ ۱/
۱- عصاره تخم خربزه ۳، تخم شويد ۳، تخم گرمك ۲ و تخم كدوى شيرين ۲ ل.
۲- تنقيه شكر سرخ ۱۰، گل خطمى ۲، گل پنيرك ۲ و تاجريزى ۴ ل.
۳- دو جعبه آمپول بيسموت جهت تزريق.
– در تاريخ ۳۰/ ۱/
۱- عصاره تخم شويد ۳، تخم گرمك ۲، تخم خربزه ۳ و خشخاش ۲ ل.
۲- جوشانده ريشه ايرسا ۲، بابونه ۱، پوست بيد ۳ و اگير تركى ۱ ل.

– در تاريخ ۸/ ۲/ در آزمايش ادرار مقدار آلبومين ۹۰ سانتى‏گرم بود. داروهاى زير داده شد:
۱- جوشانده اگير تركى ۱، گل‏گاوزبان ۱، پوست بيد ۳، رازيانه ۱ و بابونه ۱ ل.
۲- تنقيه از تاجريزى ۴، گل خطمى ۲، گل پنيرك ۲، بابونه ۱، اسطوخودوس ۱ و شكر سرخ ۱۰ ل.
۳- عصاره تخم گرمك ۲، تخم كدو ۲، تخم خيار ۳ و تخم خربزه.
دستور آزمايش ادرار داده شد.

– در تاريخ ۱۷/ ۲/ در آزمايش

ادامه 👇👇👇👇👇👇👇

در تاریخ ۲\۱۷\در آزمایش انجام یافت و مقدار البومین‌ به ۱۵‌ سانتی گرم
رسيده بود و اندكى اگزالات دوشو ديده مى‏شد.

– در تاريخ ۲۶/ ۲/ داروهاى زير داده شد:✍️✍️✍️✍️
۱- جوشانده اگير تركى ۱، رازيانه ۱، ريشه كرفس ۳، پوست بيد ۳، زنيان ۱ و تخم كرفس ۲ ل.
۲- عصاره تخم خربزه ۳، تخم گرمك ۲، تخم خيار ۳، تخم كدو ۲ و تخم شويد ۳ ل.
۳- تنقيه از شكر سرخ ۱۰، گل خطمى ۲، گل پنيرك ۱ و تاجريزى ۴ ل (توضيح آنكه سپرده بودم هميشه قدرى زهره گاو در آب تنقيه اضافه كنند تا مانع ناراحتى روده‏ها گردد.

– در تاريخ ۹/ ۳/ در آزمايش مجددى كه انجام يافت مقدار آلبومين به ۲۵ سانتى‏گرم رسيد. علت كم و زياد شدن آلبومين در ادرار اين بيمار ارتباط به اختلال هاضمه و حالات عصبى او داشت. به علاوه اين خانم تنومند و از گروه نقرسى‏ها بود. خرابى كليه‏ها و اختلال مزاج نوعى از نقرس ارثى به شمار مى‏رفت كه بدين شكل بروز مى‏كرد، چنانچه پدرش در اثر فشارخون و سكته و مادرش از بيمارى اورمى درگذشته بودند.
– در تاريخ ۲۵/ ۳/ پس از تزريق دو دور بيسموت باز و اسرمن مثبت نشان مى‏داد.

– در تاريخ ۱۲/ ۴/ ۳۰ حال بيمار از هر حيث خوب شده و بدون خستگى و به صورت عادى راه مى‏رفت درصورتى‏كه سابقا به زحمت راه مى‏رفت و به كمك سايرين از پله‏ها بالا مى‏آمد. فشارخون حد اكثر به ۱۹ و حد اقل به ۵/ ۹ رسيده بود.
چند بار اتفاق افتاد كه در معاينه‏اى كه از اين خانم در مطب به عمل آوردم فشارخونش حد اكثر ۲۶ و حد اقل ۱۱ را نشان مى‏داد. پس از نيم ساعت صحبت‏هاى گوناگون شادى‏آور فشارخون او به حد اكثر ۱۸ رسيد ولى حد اقل همان ۱۱ باقى ماند و تغييرى ننمود. گاه فشار خون حد اكثر او به ۱۶ مى‏رسيد اما حد اقل هيچ تفاوتى نمى‏كرد. اين تغيير ۸ تا ۱۰ درجه فشار در مدت نيم ساعت نشانگر هيجان روحى او بود.
چنانچه قبلا نوشتم در فصل زمستان مبتلاء به گريپ و برونشيت شد و بسترى گرديد.
پس از بهبود به يكى از قابله‏هاى مشهور رجوع نمود. آمپول بيسموت و داروهاى مدر شيميائى مصنوعى تجويز كرد.

مقدار آلبومين بيمار به ۳۰/ ۱ رسيده بود. فشارخون حد اكثر ۲۵ و حد اقل ۱۴ را نشان مى‏داد. باز با داروهاى مقتضى و جوشانده‏هاى مناسب و عصاره‏هاى موافق رفع حالات مذكور را در او نمودم و سموم حاصله در بدن را دفع كردم.
در اينجا بايد يادآور شوم كه اين عصاره‏ها نه تنها برطرف‏كننده ورم كليه و آلبومينورى مى‏باشند بلكه ترشى خون را كه در اين هنگام زياد است و موجب بروز خستگى و سردرد و عوارض ديگر مى‏گردد رفع مى‏نمايد و خون بدن را از سموم پاك مى‏سازد. حتى در بيمارى نوبه مخفى كهنه و عاصى العلاج اثر نيكوئى بر جاى مى‏گذارد. به علاوه اين عصاره‏ها برخى از ويتامين‏هاى لازم را به بدن مى‏رسانند. از همين روست كه پس از استفاده از اين عصاره‏ها غالبا حالت نشاط به بيمار دست داده و كدورت و اندوه او برطرف مى‏شود. دليل آن نيز اثر مخصوصى است كه اين نوع داروها در سالم‏سازى اعصاب دارند. به‏هرحال اين خانم دستورات جامعى گرفت و براى اقامت به رشت رفت.
– شرح حال بعد از اقامت در رشت 🤕🤕🤒🤕🤒

در تاريخ ۱۶/ ۶/ از حال او برايم نوشتند كه تپش قلب دارد و عادت ماهانه‏اش نسبتا زياد شده است. فشارخون حد اكثر ۱۸ و حد اقل ۹ است. مقدار آلبومين ۱۵ سانتى‏گرم مى‏باشد. علت ضعفش از زيادى خون قاعدگى بود.
دستور استفاده از چوب‏چينى و ريشه باباآدم و شيره خنك‏هاى لازم را نوشتم. همچنين دستور دادم تزريق بيسموت با نظر پزشكان محل بنمايد.
توضيح آنكه در مبتلايان سوء مزاج ارثى گاه چند سال پيش از بند آمدن عادت ماهانه بعضى اوقات خونريزى رحمى زياد مى‏شود كه اين خود يك نوع دفع سموم بدن از اين راه بوده و ارتباطى به سرطان و يا كيست ندارد.
بعدها نيز دو سه بار از حال او مرا باخبر كردند و دستورات لازم دريافت داشتند.
– در تاريخ ۲۰/ ۱۲/ دختر بانو خديجه ج. كودك خود را كه بيمار بود به مطب آورد.
اظهار داشت مادرم دستورات شما را مرتبا پيروى مى‏كند و حالش خوب است.😊😊😊بیمار کلیه 😓😓😓😓😓😓😓

* در تاريخ ۲۶/ ۵/ بانو خديجه ج. پنجاه ساله را به مطب آوردند كه به زحمت راه مى‏رفت و در اين خصوص محتاج به كمك و يارى ديگران بود. اين خانم به زحمت نفس مى‏كشيد. سينه‏اش خفه و نفخ در ريه‏ها داشت كه دال بر خرابى و ناتوانى كليه‏ها بود. اظهار داشت دردى در پاها و نقاط ديگر بدن دارم. سرم گيج مى‏رود و چشم‏هايم تار هستند. رنگ چهره او تار و خفه بود. در صورت و دستهايش نفخ و تهبج به چشم مى‏خورد. شكم نفخ داشت و معده بزرگ و پائين افتاده بود. بنا به گفته‏اش تخليه مزاج ناقص انجام مى‏گرفت. طبيعتش رطوبى و فشارخونش حد اكثر ۲۲ و حد اقل ۵/ ۱۴ و زياد عصبى بود.
طبق تحقيق، پدرش به سكته دچار شده، چند سالى فلج بوده و سپس درگذشته است.
مادر او نيز مبتلاء به فشارخون و اورمی بوده و سرانجام به همین علت فوت شده بود ..
درمان‏ اولیه 🤒?

ادامه 👆👆👇👇👇👇

برای رفع سردی معده مزاج ونفخ‌ عصبانیت‌ وازدیاد‌ وترشحات‌ گوارش نسخه زیر را برایش نوشتم
👇👇👇👇

۱- جوشانده مركب از رازيانه ۱، سنبل الطيب ۱، جنطيانا ۱ و خلال نارنج ۱ ل.
۲- عصاره تخم گشنيز ۱، تخم شويد ۱، تخم خربزه ۳ و تخم گرمك ۲ ل (جهت دفع خيز و رفع ورم كبد و كليه)..


مراجعه بعدی 🚶🚶🤕🤕

پس از آزمايش خون و ادرار و معاينه، علت بيمارى را از كسالت كليه تشخيص داديد …»
– در تاريخ ۲۹/ ۵/ آزمايش ادرار نشانگر ۲۵/ ۱ آلبومين، مقدارى زياد اگزالات دوشو، خون و سيلندر … بود.
در معاينه، نفخ شكم كمتر و آثار بهبود پيدا شده بود. داروها تكرار گرديدند.
– در تاريخ ۳۰/ ۵/ به واسطه استفاده از غذاى نامناسب، بيمار دچار پيچش و درد روده شده بود. روغن بادام شيرين ۱۴ ل. ريشه خطمى ۵، بهدانه ۲، گل خطمى ۲، گل پنيرك ۱۲ ل جهت رفع دل‏پيچه داده شد.
– در تاريخ ۱/ ۶/ ۲۹ ناراحتى برطرف شد. نفخ معده و تنگى نفس كمتر گرديد.

نسخه زير را برايش نوشتم:✍️✍️✍️

۱- غااوت از زنيان ۲، رازيانه ۲، مصطكى ۲، سياهدانه و شكر سفيد ۱۴ ل (به ميزان سه قاشق چايخورى با هر غذا جهت تسكين نفخ معده و تصفيه خون از اگزالات دوشو)
۲- جوشانده مركب از پوست بيد ۳، جنطيانا ۱، بابونه ۱ و افسنتين رومى ۱ ل (سه بار)
۳- عصاره تخم خربزه ۳، تخم گرمك ۲، تخم كدوى شيرين ۲ و تخم شويد ۲ ل (سه بار)

– در تاريخ ۱۱/ ۶ مراجعه بعدی🚶🤕🤕

۱- عصاره خربزه ۳، تخم گرمك ۲، تخم زردك ۲، تخم شويد ۲، هليله سياه ۱ ل.
۲- بابونه ۱، رازيانه ۱، اكليل ۱، زنيان ۱، پوست بيد و افسنتين ۱ ل (۵ بار).

نتیجه 👌👌👇👇👇

– در تاريخ ۱۴/ ۶/ ۲۹ بهبود بسيار در حال بيمار پديدار شد. بيمار بدون كمك و يارى ديگران از پله‏هاى مطب به خوبى بالا مى‏آمد و همانند اشخاص سالم در خيابان راه مى‏رفت.
مقدار آلبومين در ادرار به ۲۰ سانتى‏گرم رسيد. كمى هم اگزالات دوشو داشت. جهت دفع اگزالات دوشو دستور استفاده مكرر از آب ترب و غااوت داده شد. داروها تكرار گرديدند.
– در تاريخ ۱۸/ ۶/ ۲۹ همه نوع بهبود در معده، روده‏ها، سينه و قلب به چشم مى‏خورد.

بعد از بهبودی 😊😊😊👇👇

نسخه زير تجويز شد:
۱- عصاره تخم گرمك ۲، تخم شويد ۲ و تخم كدوى شيرين ۲ ل.
۲- جوشانده ريشه ايرسا ۲، افسنتين رومى ۲، بسفايج ۳، پوست بيد ۳ ل.
۳- غااوت از سياهدانه ۲، رازيانه ۲، مصطكى ۲ و شكر سفيد ۱۰ ل.
– در تاريخ ۲۸/ ۶/ ۲۹ حال بيماران بسيار خوب بود. داروها تكرار شدند.
– در تاريخ ۳/ ۷/ ۲۹ نسخه زير داده شد:
۱- عصاره تخم خربزه ۳، تخم زردك ۲، تخم شويد ۲ و تخم شلغم ۲ ل.
۲- غااوت از سياهدانه ۲، مصطكى ۴، زنيان ۲، گلپر ۱ و شكر سفيد ۱۰ ل.
۳- جوشانده، مركب از ريشه ايرسا ۲، بادرنجويه ۲، پوست بيد ۳ و افسنتين ۱ ل (۵ بار). ميزان آلبومين ۲۵ سانتى‏گرم بود.

– در تاريخ ۱۲/ ۷/ ۲۹ حال بيمار از هر حيث بهتر شده بود. 😊😊😊
دستور زير داده شد:✍️✍️✍️

۱- غااوت از مصطكى ۴، سياهدانه ۲، رازيانه ۲، زنيان ۲، شكر سفيد ۱۰ ل.
۲- جوشانده مركب از پوست هليله زرد ۴، سنامكى ۳، بابونه ۱، پوست هليله كابلى ۴، زوفا ۱، پرسياوشان ۱ و رازيانه ۱ ل.

– در تاريخ ۲۹/ ۷/ ۲۹ به واسطه حادثه ناگوار مرگ😰😭😭😭😭 داماد اين خانم كه در همان خانه زندگى مى‏كرد، بيمار دچار حال عصبى شديد شد و مقدار آلبومين در ادرار به دو گرم رسيد و مقدار زيادى اگزالات دوشو در ادرار پيدا شد. در اين خانم به علت حادثه يادشده يبوست نيز بروز كرد. 🤕🤕🤕🤕

درمان بعد از حادثه 🤒🤒🤒🤕🤕

براى رفع آن حبى مركب از صبر زرد، مقل ازرق، مرمكى و زعفران داده شد و عصاره‏هاى تجويزى نيز تكرار گرديدند.
– در تاريخ ۱۱/ ۸/ ۲۹ آلبومين به ۱۰/ ۱ و اگزالات دوشو افزايش يافته بود.
– در تاريخ ۲۹/ ۸/ ۲۹ در آزمايش انجام يافته آلبومين به ۶۰ سانتى‏گرم رسيد و فقط اندكى سيلندر مشاهده شد.
عصاره تخم شويد ۳، تخم گرمك ۳ و خشخاش ۲ ل تجويز گرديد.
– در تاريخ ۵/ ۹/ ۲۹ جوشانده‏اى مركب از ريشه باباآدم ۳، چوب‏چينى ۴ و عشبه مغربى داده شد.

توضيح آنكه اين بيمار به‏طور مرتب پيگير درمان خود نمى‏شد😬😬 و مراجعه مرتب نداشت. به واسطه وجود فردى روانى در منزل، هميشه موجبات عصبانيت او فراهم مى‏گرديد و از دستورات به درستى پيروى نمى‏كرد.
– در تاريخ ۱۲/ ۹/ ۲۹ نسخه زير داده شد:✍️✍️✍️

۱- عصاره تخم زردك ۱، تخم خربزه ۳، تخم گرمك ۲ و تخم شويد ۲ ل.
۲- جوشانده رازيانه ۱، زنيان ۱، مصطكى ۴، دارچين ۱، زنجبيل ۳ و شكر سفيد ۱۲ ل.
۳- حب صبر زرد ۳، مقل ازرق ۱، مصطكى ۱ و زعفران ۱ ل (براى رفع رطوبت بدن و نفخ شكم و سستی عمومی بدن )
نتیجه 👇👇👇
– در تاريخ ۳/ ۱۰/ مقدار آلبومين در ادرار ۲۰ سانتى‏گرم، مقدار زيادى اگزالات دوشو و اندكى سيلندر و سلول اپيتليال مشاهده شد.
نسخه زير تجويز گرديد:✍️✍️✍️✍️

۱- عصاره تخم خربزه ۳، تخم گرمك ۲، تخم شويد ۳، تخم زردك ا ل .

ادامه👆👆👆👇👇👇

۲_جوشانده اسطوخودوس ۱٫٫رازیانه ۱٫بابونه ۱٫ پوست بید ۳ ومخلصه ۱٫ل

در تاریخ ۲۹ /۱۰/ ‌۱۱ دستور زیر داده شد
:✍️✍️

۱- حب باريجه (چند عدد در روز)
۲- جوشانده مركب از پوست بيد ۳، بابونه ۲، رازيانه ۱، زنيان ۱، و مخلصه ۱ ل.
(۵ بار)
۳- حب، مركب از صبر زرد، مقل ازرق، مصطكى و زعفران.
۴- عصاره تخم خربزه ۳، تخم گرمك ۲، تخم شويد ۳ و تخم شلغم ۲ ل.

– در تاريخ ۱۴/ ۱۰/ ۲۹ نسخه زير نوشته شد:✍️✍️

۱- جوشانده مركب از اگير تركى ۱، پوست ريشه كبر ۳، رازيانه ۱ و اكليل ۱ ل.
۲- عصاره تخم خربزه ۳، تخم گرمك ۲، تخم كدوى شيرين ۲ و تخم شويد ۳ ل.
۳- تنقيه از گز علفى ۶، شكر سرخ ۶، گل خطمى ۲، گل پنيرك ۲، تاجريزى ۴ با زهره گاو.

– در تاريخ ۲۴/ ۱۰/ نسخه زير داده شد:✍️✍️
۱- حب باريجه (روزى ۶ عدد)
۲- جوشانده از پوست بيد ۳، بادرنجوبه ۱، بابونه ۱، زنيان ۱، جنطيانا ۲ و مخلصه ۱ ل.
۳- عصاره تخم كدوى شيرين، خشخاش ۲، تخم شويد ۳ و تخم گرمك ۲ ل.
– در تاريخ ۳۰/ ۱۰/ ۲۹
۱- عصاره تخم خربزه ۳، تخم گرمك ۲، تخم خرفه ۱ و تخم گشنيز ۱ ل.
۲- تنقيه از شكر سرخ ۱۰، گل خطمى ۲، گل پنيرك ۲، تاجريزى ۴ و بابونه ۱ل

– در تاريخ ۵/ ۱۲/ ۲۹

۱- عصاره تخم كدوى شيرين ۲، تخم خربزه ۳، تخم گرمك ۲ و تخم گشنيز ۲ ل.
۲- جوشانده پوست بيد ۳، برگ اكاليپتوس ۱، ريشه ايرسا ۲، بابونه ۱، افسنتين ۱ و رازيانه ۱ ل.
در آزمايش انجام يافته مقدار آلبومين به ۳۰/ ۱ سانتى‏گرم رسيد. سلول‏هاى گرد كليوى و سيلندر وجود داشت. اين افزايش آلبومين در نتيجه ابتلاء به تب و برونشيت حاصل گرديد.
طبيب معالج كه در اين مدت فرد ديگرى بود به او تزريق پنى‏سيلين نموده و بيمار استفاده از داروهاى تجويزى مرا ترك گفته و از داروهاى ديگر و من جمله تزريق بيسموت استفاده كرده بود. در نتيجه دچار خيز و نفخ و عوارض ديگر شده و به ناچار مجددا به من رجوع نمود.
– در تاريخ ۱۲/ ۱۲/ ۲۹ نسخه زير را برايش نوشتم:
۱- عصاره تخم كدو ۲، تخم گرمك ۲، تخم خربزه ۳ و تخم شويد ۳ ل.
۲- جوشانده پوست بيد ۳، ريشه كاسنى ۲، اكليل ۲، خارخسك ۱ و رازيانه ۱ ل.
۳- تنقيه از گل سرخ ۱۰، گل خطمى ۲، گل پنيرك ۲ و تاجريزى ۲ ل.
– در تاريخ ۲۳/ ۱۲/
۱- عصاره تخم كدوى شيرين ۲، تخم گرمك ۲، تخم خربزه ۳، تخم شويد ۳ و تخم گشنيز ۱ ل.
۲- جوشانده پوست بيد ۳، ريشه كاسنى ۲، اكليل ۱، كاكل ذرت ۱ و رازيانه ۱ ل.
۳- تنقيه از گز علفى ۱۲، گل خطمى ۲، گل پنيرك ۲، بابونه ۱، تاجريزى ۴ و زهره گاو.
۴- جوشانده از چوب‏چينى ۴، ريشه باباآدم ۳ و عشبه مغربى ۲ ل. (۲ بار)
– در تاريخ ۵/ ۱/ ۳۰
مراجعه بعد 🤕🚶🚶🚶

۱٫٫جوشانده مركب از رازيانه، اكليل ۱، زنيان ۱، برگ اوكاليپتوس ۱ و بابونه ۱ ل‏
راز درمان (رساله اى در پزشكى سنتى و گياه درمانى)، ج‏۲، ص: ۲۴۸
(اين جوشانده براى تقويت و رفع نفخ معده و درمان گريپ و رفع آثار برونشيت و ازدياد ادرار داده شد.)
۲- عصاره تخم شويد ۳، تخم كدو ۲ و تخم خربزه ۳ ل.
۳- تنقيه شكر سرخ ۱۰، گل خطمى ۲، گل پنيرك ۲ و تاجريزى ۴ ل.

– در تاريخ ۷/ ۱/ در آزمايش🔰

انجام يافته مقدار آلبومين به ۸۵ سانتى‏گرم رسيد. تا حد زيادى اگزالات دوشو و اندكى نسج سيلندرى وجود داشت.
– در تاريخ ۱۴/ ۱/
۱- عصاره تخم خربزه ۳، تخم شويد ۳، تخم گرمك ۲ و تخم كدوى شيرين ۲ ل.
۲- تنقيه شكر سرخ ۱۰، گل خطمى ۲، گل پنيرك ۲ و تاجريزى ۴ ل.
۳- دو جعبه آمپول بيسموت جهت تزريق.
– در تاريخ ۳۰/ ۱/
۱- عصاره تخم شويد ۳، تخم گرمك ۲، تخم خربزه ۳ و خشخاش ۲ ل.
۲- جوشانده ريشه ايرسا ۲، بابونه ۱، پوست بيد ۳ و اگير تركى ۱ ل.

– در تاريخ ۸/ ۲/ در آزمايش ادرار مقدار آلبومين ۹۰ سانتى‏گرم بود. داروهاى زير داده شد:
۱- جوشانده اگير تركى ۱، گل‏گاوزبان ۱، پوست بيد ۳، رازيانه ۱ و بابونه ۱ ل.
۲- تنقيه از تاجريزى ۴، گل خطمى ۲، گل پنيرك ۲، بابونه ۱، اسطوخودوس ۱ و شكر سرخ ۱۰ ل.
۳- عصاره تخم گرمك ۲، تخم كدو ۲، تخم خيار ۳ و تخم خربزه.
دستور آزمايش ادرار داده شد.

– در تاريخ ۱۷/ ۲/ در آزمايش انجام يافته مقدار آلبومين به ۱۵ سانتى‏گرم رسيده بود و اندكى اگزالات دوشو ديده مى‏شد.

– در تاريخ ۲۶/ ۲/ داروهاى زير داده شد:✍️✍️✍️✍️
۱- جوشانده اگير تركى ۱، رازيانه ۱، ريشه كرفس ۳، پوست بيد ۳، زنيان ۱ و تخم كرفس ۲ ل.
۲- عصاره تخم خربزه ۳، تخم گرمك ۲، تخم خيار ۳، تخم كدو ۲ و تخم شويد ۳ ل.
۳- تنقيه از شكر سرخ ۱۰، گل خطمى ۲، گل پنيرك ۱ و تاجريزى ۴ ل (توضيح آنكه سپرده بودم هميشه قدرى زهره گاو در آب تنقيه اضافه كنند تا مانع ناراحتى روده‏ها گردد.

– در تاريخ ۹/ ۳/ در آزمايش مجددى كه انجام يافت مقدار آلبومين به ۲۵ سانتى‏گرم رسيد. علت كم و زياد شدن آلبومين در ادرار اين بيمار ارتباط به اختلال هاضمه و حالات عصبى او داشت. به علاوه اين خانم تنومند و از گروه نقرسى‏ها بود. خرابى كليه‏ها و اختلال مزاج نوعى از نقرس ارثى به شمارادامه 👆👆👆👇👇👇👇

از نقرس ارثی به شمار می رفت که بدین شکل بروز میکرد چنان چه پدرش در اثر فشار خون وسکته و مادرش از بیماری اورمی‌ در گذشته بودند
در تاریخ ۳ /۲۵
پس از تزريق دو دور بيسموت باز و اسرمن مثبت نشان مى‏داد.

– در تاريخ ۱۲/ ۴/ ۳۰ حال بيمار از هر حيث خوب شده و بدون خستگى و به صورت عادى راه مى‏رفت درصورتى‏كه سابقا به زحمت راه مى‏رفت و به كمك سايرين از پله‏ها بالا مى‏آمد. فشارخون حد اكثر به ۱۹ و حد اقل به ۵/ ۹ رسيده بود.
چند بار اتفاق افتاد كه در معاينه‏اى كه از اين خانم در مطب به عمل آوردم فشارخونش حد اكثر ۲۶ و حد اقل ۱۱ را نشان مى‏داد. پس از نيم ساعت صحبت‏هاى گوناگون شادى‏آور فشارخون او به حد اكثر ۱۸ رسيد ولى حد اقل همان ۱۱ باقى ماند و تغييرى ننمود. گاه فشار خون حد اكثر او به ۱۶ مى‏رسيد اما حد اقل هيچ تفاوتى نمى‏كرد. اين تغيير ۸ تا ۱۰ درجه فشار در مدت نيم ساعت نشانگر هيجان روحى او بود.
چنانچه قبلا نوشتم در فصل زمستان مبتلاء به گريپ و برونشيت شد و بسترى گرديد.
پس از بهبود به يكى از قابله‏هاى مشهور رجوع نمود. آمپول بيسموت و داروهاى مدر شيميائى مصنوعى تجويز كرد.

مقدار آلبومين بيمار به ۳۰/ ۱ رسيده بود. فشارخون حد اكثر ۲۵ و حد اقل ۱۴ را نشان مى‏داد. باز با داروهاى مقتضى و جوشانده‏هاى مناسب و عصاره‏هاى موافق رفع حالات مذكور را در او نمودم و سموم حاصله در بدن را دفع كردم.
در اينجا بايد يادآور شوم كه اين عصاره‏ها نه تنها برطرف‏كننده ورم كليه و آلبومينورى مى‏باشند بلكه ترشى خون را كه در اين هنگام زياد است و موجب بروز خستگى و سردرد و عوارض ديگر مى‏گردد رفع مى‏نمايد و خون بدن را از سموم پاك مى‏سازد. حتى در بيمارى نوبه مخفى كهنه و عاصى العلاج اثر نيكوئى بر جاى مى‏گذارد. به علاوه اين عصاره‏ها برخى از ويتامين‏هاى لازم را به بدن مى‏رسانند. از همين روست كه پس از استفاده از اين عصاره‏ها غالبا حالت نشاط به بيمار دست داده و كدورت و اندوه او برطرف مى‏شود. دليل آن نيز اثر مخصوصى است كه اين نوع داروها در سالم‏سازى اعصاب دارند. به‏هرحال اين خانم دستورات جامعى گرفت و براى اقامت به رشت رفت.
– شرح حال بعد از اقامت در رشت 🤕🤕🤒🤕🤒

در تاريخ ۱۶/ ۶/ از حال او برايم نوشتند كه تپش قلب دارد و عادت ماهانه‏اش نسبتا زياد شده است. فشارخون حد اكثر ۱۸ و حد اقل ۹ است. مقدار آلبومين ۱۵ سانتى‏گرم مى‏باشد. علت ضعفش از زيادى خون قاعدگى بود.
دستور استفاده از چوب‏چينى و ريشه باباآدم و شيره خنك‏هاى لازم را نوشتم. همچنين دستور دادم تزريق بيسموت با نظر پزشكان محل بنمايد.
توضيح آنكه در مبتلايان سوء مزاج ارثى گاه چند سال پيش از بند آمدن عادت ماهانه بعضى اوقات خونريزى رحمى زياد مى‏شود كه اين خود يك نوع دفع سموم بدن از اين راه بوده و ارتباطى به سرطان و يا كيست ندارد.
بعدها نيز دو سه بار از حال او مرا باخبر كردند و دستورات لازم دريافت داشتند.
– در تاريخ ۲۰/ ۱۲/ دختر بانو خديجه ج. كودك خود را كه بيمار بود به مطب آورد.
اظهار داشت مادرم دستورات شما را مرتبا پيروى مى‏كند و حالش خوب است.😊😊😊@shafayafteghan

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.