عود

عود

#عود (عود)
@makhzanoladviyah
🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋

🔻عود : به ضم عین وسکون واو ودال مهمله اسم جنس چوب وشاخ درخت ها 🌲🌳🌴است که به هندی است .
👈به عربی : عودالبخور ویلنجوج
👈وبه یونانی : آغالوجی وریقاون .
👈وبه هندی اگر نامند .

✅وآن چوب درختی است که در کوهستان جنتیا قریب سهلت درصوبه بنگاله ودرجزایر دکن ودرجزیزه چیتان از جزایر شهر ناو که قریب به سرحد چین به هم میرسد ودرخت آن بسیار بزرگ وساق وشاخه های آن اکثر کج واندک سست که ازآن چوب دستی ویا پیاله خوب نمیتوان ساخت به سبب کجی وسستی آن ونیز جابجا آن توخالی میباشد به جهت آنکه درخت آن تا کهنه نباشد وبعد بریدن تامدتی نماند که اجزای خام آن به مرور ایام بپوسد وبریزد خوشبو نمی باشد.‼️

✅ وبرای سرعت پوسیدن درزمین نمناک دفن میکنند پس آنچه از آن بدست می آید چرب وسنگین وسیاه میباشد که درآب 💧هم غرق میشود ودرآب انداخته وامتحان میکنند که آنرا #عود_غرقی نامند.

♦️ وآنچه درآن اندک خامی باقی است درآلات آهنی به کار میبرند که غرقی مستعمل گویند .

♦️ وآنچه نیم غرقی است آنرا نیم غرقی وسمله اعلی.

♦️ وآنچه مطلق به ته آب فرو نرود #سمله خوانند این کثیر الوجود تراز انواع دیگر است.

♦️ وغرقی آن سیاه میباشد وغیر آن برنگ خاکی بعضی تیره وبعضی کم رنگ به مراتب خوبی وبدی.

📒 وگفته اند ✍️که #انواع آن بسیار میباشد.

👈 چنانچه # هندی و #سمندوری و #قماری و #مندلی و #صنفی و #قاقلی و #قطعی و #چیتی و #حلانی و #قمطانی و #انظامی و #لوامی و #زیطاقی.

♦️ ونیز #صحرایی و #کوهی میباشد.

📕 وبه قول شیخ✍️ بهترین انواع عود #مندلی است وآن ⬅️بسیار #خوشبو وازوسط بلاد هند می آورند نزد قومی .

♦️پس هندی سیاه رنگ وآن کوهی است واین برمندلی به این معنی فضلیت دارد که از تبخیر آن درپارچه #شپش پیدا نمیشود .

♦️وآن اعبق یعنی #خوشبو است ومیان این ومندلی فرق کمتر کرده میشود .
♦️ وبعضی مردم میان مندلی وهندی فاضل فرق نمیگذارند.

♦️ واز فاضل ترین عود⬅️ #سمندوری منسوب به اسم بلدی که از آنجا می آورند وآن از سفاله هند است.

📕 وگویند ✍️که این را دهنیت (روغنی بودن)غالب برهندی است .
join us:👇👇👇
@makhzanoladviyah
🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋
⚠️‼️⚠️کپی برداری از مطالب کانال فقط باذکر لینک کانال مجاز بوده در غیر اینصورت از لحاظ شرعی ناپسند است.

ادامه #عود
@makhzanoladviyah
🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋

♦️بعد #قماری واین نیز منسوب به اسم بلدی است.

📕 وگویند ✍️این نیز از سفاله هند است وکم رنگ می باشد وصنفی از قسم سفاله است وبعد ازآن دیگر انواع مذکوره وچینی به قشموراست.

♦️ وآن ازاقسام عود تازه ودرآن #شیرینی و #جلا و #تحلیل وازلاق است .

♦️وکمترازاین حلانی وقمطانی وغیراینها است .

📕وگویند ✍️کوهی آن با خطوط سیاه وصحرایی با خطوط سفید وبعضی بالعکس گفته اند واز مندلی عام نیکوتر است .

♦️ واز سمندوری آنکه کبود یا مایل به سیاهی وسنگین وزن وبسیار سخت وبزرگ وغلیظ باشد ودرآن سفیدی نبود وبرآتش🔥 تازمانی بسیار باقی ماند.

♦️ وقوی سیاه پاک از سفیدی گران وزن باقی برآتش تازمان دراز غلیظ بسیار چرب است .

♦️وبالجمله افضل #عود آن است .که درته آب خوب بنشیند.👌

‼️ وآنچه برآب بماند آن بی روح وحیات وردی است یعنی آن را قوتی نیست بلکه آن بسیارضعیف است.⭕️

♦️ ومختاردرادویه بیشترهندی بنگالی سلهتی غرقی آن است که ⬅️ #تلخ #خوشبو با دهنیت (روغنی بودن)واندک #قبض باشد .

زیرا که ⬅️عود مواضع دیگر به خوبی وخوشبویی وچربی خام می نماید.

♦️ شاید جهت آن باشد که چوب آن راخیسانده ازآن #عرق💦 می گیرند واز آن عرق بعد سردشدن #عطر🍾 می گیرند.

♦️ وبعضی آن تفاله را خشک نموده به جای عود می فروشند تا آن را استعمال ننمایند که ضعیف است.

♦️ ومنصف اختیارات می نویسد ✍️که آنچه دربندر است چیتان که از جاده فاصله ده روز راه دارد پیدا میشود به غایت الوجود است وهم سنگ زر فروشند وگویی هیچ بو ندارد وچون به دست بگیرند گرم شود وعرق کند به غایت خوشبو گردد.

♦️ وبوی آن یکسان بود بالجمله

📕 به قول شیخ الریئس ⬅️ #گرم و #خشک دردوم.

✍️ وگویند #گرم درآخر دوم و #خشک درسوم.

✍️ وبعضی #گرم و #خشک درسوم .

✍️وبعضی گرم آن دراول ویادردوم وخشکی آن درسوم است .

✅نوشیدن آن #لطیف کننده و #باز کننده و #شکننده #بادها و #جذب کننده ی #رطوبت و #مقوی #روده وتمامی #اعضا و #معطر کننده با بوی خوش .

📕وبه قول شیخ ✍️ #مقوی #اعصاب وفایده آن چرب بودن آن است و #لزج بودن ولطیف بودن آن است .

♦️ ونافع #مغز و مقوی #حواس وقوای مغزی و #قلب♥️ و #شادکننده و #فرح بخش کننده ی #روده و #کلیه و #مثانه و #رحم .👌

♦️وحفظ کننده ⬅️ #حامله وجنین .

⬅️ودفع کننده ی #درد #نقرس .👌

⬅️وبخور آن:: #مقوی و #محلل #فضولات تازه ی #مغز و #مقوی #قلب♥️ است.👌

♦️ وجوییدن آن ⬅️ زایل کننده ی #بوی بد #دهان 👄 و #مقوی #دندان و #لثه .

✅ وهم چنین #مضمضه پخته شده آن #معطرکننده و #خوش بو کننده است.

✅ وداروی سوخته آن پاک کننده #دندان و #محکم کننده آن.

♦️ وآشامیدن آن جهت #سرفه و #تنگی نفس ودرد #پهلو ورفع #تپش های سرد و #غشی و #استفراغ وضعف #معده و #جگر و #روده.

✅ وپاک کننده #رطوبات #عفونی وبدبو وضعف #معده و، #ورم درد #جگر وآب آوردن و #طحال را نافع میباشد .👌
join us:👇👇👇
@makhzanoladviyah
🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋
‼️⚠️‼️هر گونه کپی برداری از مطالب کانال فقط باذکر لینک کانال بلامانع بوده در غیر اینصورت از لحاظ شرعی ناپسند است.

ادامه👈 #عود
@makhzanoladviyah
🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋

✅ساییده شده آن رابخورند #رطوبت بدبو رااز #معده ببردو #معده و #جگررا قوت بخشد .

♦️اگر مزاج آنها مایل به سردی ورطوبت باشد.

وشارح گیلانی گوید :✍️ که عود به حرارت وخشکی وعطریت وخشک کننده #رطوبت #معده است.

✅ ودر #عودقوت #قابضه هست و #شکم را جمع میکند 👌

♦️و #استفراغ را #قطع نماید .

♦️ و #اسهال وذوسنطاریا (اسهال خونی) خصوصا سوداوی را نفع کند.👌

✅وچون با آب 💧بخورند #زخم #روده ودرد #شکم را نفع کند .👌

♦️ونگه داشتن آن در #دهان 👄 نیز جهت #امراض مذکوره مفید نوشته اند👌

✅ وعود #مقوی آلات #بول و #باه و #ممسک #بول .

♦️و #منی و ودی(آب مرد بعد از بول) ومذی (رطوبتی که در وقت غلبه شهوت ظاهر میگردد) که خشک آنها که ایجاد شده از سردی رطوبت و #ضعف #مثانه و #مجاری ترشحی #منی باشد.

✅ ومانع #رطوبات به وجودآمده #رحم و #خشک کننده و #گرم کننده ی آن است.

✅ وبخور کردن با پارچه ها با عودهندی مانع تولید #شپش درآنها است .
❌وبوییدن آن مضر مرض های گرم مغزی❌ ❌ونوشیدن وبخورآن مضر گرم مزاجان❌

⬅️ و مصلح آن #کافور و #سکنجبین .

وبه گفته صاحب منحج✍️ مضر سر گرم❌.

⬅️ ومصلح آن #گل_سرخ🌺.

وگویند✍️ مضر پایین تر از آن گلاب.
♦️ مقدار شربت از یک درم تا یک مثقال .

✅وبدل آن::: جهت #قبض شکم👈 صندل سرخ .

✅ ودرمعاجین👈 مصطکی وسنبل الطیب ودارچینی وقرنفل وزعفران وزراوند ، مدحرج دووزن آن .

📕گویند ✍️وآن شاخه های درخت بلسان است.

✅ بهترین آن تازه وخوشبو مایل به بوی روغن است وباریک وهموار سنگین سرخ گندم رنگ آن است که پوست آن است که پوست آن زرد باشد.

✅ #گرم و #خشک در سوم .

📕وگویند✍️ دردوم #مفتح #گرفتگی هاو #مقوی وبا خواص #پادزهری.

✅ ونافع #سرگیجه وبحث الصوت ( گرفتگی #صدا ) و #سرفه رطوبی و #تنگی نفس ودرد #ریه.

♦️ وپاک کننده آن از فضولات غلیظه وسردی #معده و #جگر و #عرق النساء .

♦️وپادزهر #سموم ونافع #گزیدگی افعی .

♦️وبخورآن جهت⬅️ خشک کردن وجذب رطوبات #رحم واخراج #جنین از #رحم ودرد #رحم مفید.👌

♦️ونافع👈 #عقیمی .
join us:👇👇👇
@makhzanoladviyah
🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋
⚠️‼️⚠️هر گونه کپی برداری از مطالب کانال فقط باذکر لینک کانال بلامانع بوده در غیر اینصورت از لحاظ شرعی ناپسند است.

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.