ماه: اسفند ۱۳۹۵
پوست

پوست

کرم_معطر_پوست 🔆🔆 ✍موادلازم 🦋 گلبرگهای گلسرخ یک استکان 🦋روغن زیتون ۴ ق غ 🦋موم صاف شده ۱ ق غ 🦋آب مقطر 👈روغن زیتون طبیعی را با حرارت مستقیم بخارآب گرم کنید 👈گلبرگهای گلسرخ را در آن بریزید 👈درظرف رابسته و چند روز را کنار بگذارید 👈گاهگاهی مخلوط رابهم بزنید 🎯زمانی که بوی گل سرخ از روغن به مشام رسید روغن را از صافی عبوردهید 👈موم رادرظرفی با حرارت بسیارملایم به حالت روان درآورید سپس روغن گیاهی راوارد موم کرده آنقدر بهم بزنید تایکدست شود و آب راقطره قطره اضافه کنید که به حالت خمیری درآید حال کرم آماده شده ⚠️درظرف دردارنگهداری شود 🔆🔆 @tebesonati🇮🇷🇮🇷