ماه: مرداد ۱۳۹۶
درمان آسم 😷

درمان آسم 😷

😷😷 آسم😷😷 ⚡️بیمار زن ۴۵ ساله ⚡️ ♥️ معاینه ♥️ كبد قدرى بزرگ بود و روى معده را مى‏پوشانيد. طحال نيز اندكى بزرگ بود. علل بيمارى:💢💢💢 ✔️۱- نوعى سوء مزاج عصبى كه بشكل حمله ريوى بروز مى‏كند. ✔️۲- اثر يبوست‏ ✔️۳- ضعف كبد و كليه‏ ✔️۴- نوبه مزمن‏ ✔️۵- ناتوانى سينه، كه موجب توجه ماده سوء مزاج بدانجا مى‏گردد (همچنانكه در نقرسى‏ها به شست پا متمايل مى‏گردد). ✔️۶- گرمى جگر و سردى معده كه اين خود اشكالى در درمان ايجاد مى‏كند (ضعف قلب و رعايت اعضا ديگر) 🔴🔵 درمان:🔵🔴 – ريشه شيرين‏بيان ۳ ل، زوفا يك ل، پر سياوشان يك ل، عناب ۲۰ دانه گل پنيرك ۲ ل، گل خطمى ۲ ل، تجويز شد كه آنها را جوشانيده ميل كنند.📝📝📝 […]

1 2 3