ماه: مهر ۱۳۹۶
اگزما

اگزما

بيمار اگزما😨😨😨😨😨😨 در تاريخ ۱۸/ ۱۰/ بانو صغرى الف. چهل ساله، ساكن همدان، با شكايت از خارش بدن به مطب رجوع نمود. شرح حال🤒🤕🤒🤕🤕🤕 طبق اظهار، پدرش مبتلاء به سودا (اگزما) بود. از بيماريهاى مادرش خبر نداشت. مى‏گفت «به تب‏هاى جو را جورى دچار شده‏ام» در پانزده سال قبل به سيفيليس گرفتار آمده و به درمانش پرداخته بود. در ضمن معالجه اين مرض دستهايش بى‏حركت شده و از كار افتاده بودند كه بعد از معالجات بهبود يافتند. بيمار همچنين مى‏گفت: «مدت سه سال است قاعده نمى‏شوم و دچار يأس گرديده‏ام. چند سال قبل مبتلاء به بواسير شده بودم و دگمه بواسير به صورت سخت و سفت درآمده بود. براى درمان زالو انداختم و روغن آن را ماليدم تا رفع مرض […]

💗تپش قلب و بیمارمجهول الحال

💗تپش قلب و بیمارمجهول الحال

📌📌📌📌📌📌📌 تپش قلب، جنون بیمار مرد ۱۶ ساله معاینه ♻️♻️♻️♻️♻️ در معاينه تپش قلب زياد داشت. گاهى حمله‏وار بروز مى‏كرد كه بى‏اندازه موجب اضطراب او مى‏گشت و هرگونه قدرتى را از او سلب مى‏نمود. اين بيمارى باعث ناراحتى اعضاى ديگر بيمار نيز شده بود. طحال اندكى از حد خود بزرگتر مى‏نمود. بالاخره پس از كاوش و دقت بسيار سبب را از نوعى نوبه (مالاريا) فهميدم كه بيشتر توجه آن به عصب سمپاتيك مى‏گردد. بيمار مبتلا به تشنج روده نيز بود. ولى در اين مدت به هيچ‏گونه تبى دچار نشده بود. ✨✨✨✨✨✨ درمان‏ چون تقريبا همه‏گونه داروهاى جديد و مصنوعى را بكار برده و نتيجه‏اى نديده بود لذا حبى مركب از فلفل، سداب، مرمكى، انغوزه دادم. اين دارو اثر عجيبى در […]

👈درمان ورم کلیه

👈درمان ورم کلیه

: 🔰🔰🔰🔰🔰🔰 ل، بنفشه ۳ ل، عناب سپستان ۲۰ دانه و روغن بادام شيرين و نيز” حب سياه” داده شد. پس از استفاده از اين داروها بهبودى زياد بدست آمد. بيخوابى رفع گرديد. حال عصبى بيمار خيلى كاهش يافت. ديگر براى هر ناملايم جزئى از جا درنمى‏رفت و گريه نمى‏كرد. دستور دادم حب‏ها تكرار شوند.♻️♻️♻️♻️♻️ در / ۲۷ بابونه ۱ ل، بادرنجوبه ۱ ل، سنبل الطيب ۱ ل و بسفايج ۴ ل داده شد. در ۸/ ۲۷ بابونه، بادرنجوبه، سنبل الطيب، بسفايج و افتيمون شامى داده شده. در ۹/ ۲۷ حال بيمار بكلى طبيعى و عادى گرديد. ديگر هيچ‏گونه تأثر روحى نداشت. سپردم بكارى مشغول شود و پيگير درس نباشد.💢💢💢💢💢 در / ۲۷- حب” ع” به او دادم. اين حب […]