تمام مطالب دسته بندی: مخزن الدویه(خواص گیاهان )
سنبل الطیب (خواص تریاقی)بازکردن سددوگرفتگی عروق وآریتمی قلب

سنبل الطیب (خواص تریاقی)بازکردن سددوگرفتگی عروق وآریتمی قلب

مخزن الادویه مجموعه حکیم شیرازی: 🌾🍂🌾🍂🌾🍂🌾🍂🌾🍂 @makhzanoladviyah #سنبل_الطیب 💐سنبل الطیب:وآن را سنبل العصافیرنیزگویند ودروجه تسمیه(نام نهادن)آن گفته اندکه✍ 💐عصافیر(گنجشکان)بدین حشیشه(اسم گیاه ، گل) خوش می شوندوازآن آشیانه خودمیسازندوبعیدنیست که اصل این سنبل العقاقیر(داروها) باشد . 💐بهرآنکه عقاقیر(داروها) ادویه خوشبوگرم رانامندوآن ازاین قبیل است ↪️ 🔺وبه یونانی👈 : ناردین 🔻وبه لاتینی👈 :نارود 🔺وبه فارسی👈 :آیک ولاله 🔻وبه هندی👈: چهروبال وچهروجتاماسی نامند 💐وآن گیاهی است بی میوه وبی گل شبیه به دنباله سمور به درازی یک انگشت وکم وزیاده ازآن درقطرکمترازعرض انگشت وخوشه داروچندعددبه هموپیوسته به یک ریشه ورنگ آن اشقرسیاه مایل به زردی وبسیار خوشبووتندبو . 💐وریشه آن اندک سخت که آن رادرانگریزی وبلی رین گویند. 💐ومحل رویش آن👈 هند وبنگاله و 💐گویند✍آن دونوع است وهردو مزغب(پرزدار) الایکی ازآن هردوسیاه وآن […]

عود

عود

#عود (عود) @makhzanoladviyah 🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋 🔻عود : به ضم عین وسکون واو ودال مهمله اسم جنس چوب وشاخ درخت ها 🌲🌳🌴است که به هندی است . 👈به عربی : عودالبخور ویلنجوج 👈وبه یونانی : آغالوجی وریقاون . 👈وبه هندی اگر نامند . ✅وآن چوب درختی است که در کوهستان جنتیا قریب سهلت درصوبه بنگاله ودرجزایر دکن ودرجزیزه چیتان از جزایر شهر ناو که قریب به سرحد چین به هم میرسد ودرخت آن بسیار بزرگ وساق وشاخه های آن اکثر کج واندک سست که ازآن چوب دستی ویا پیاله خوب نمیتوان ساخت به سبب کجی وسستی آن ونیز جابجا آن توخالی میباشد به جهت آنکه درخت آن تا کهنه نباشد وبعد بریدن تامدتی نماند که اجزای خام آن به مرور ایام بپوسد […]

هلیله کابلی

هلیله کابلی

#هلیله_کابلی @makhzanoladviyah 🌸🍁🌸🍁🌸🍁🌸🍁🌸 👈آنرا هلیله کلان وبه هندی کابلی هر وکال هوایی نیزگویند، 🔰بهترین نوع آن ⬅️فربه تر وگرانتر که در آب ته نشین شود ومایل به سرخی باشد وکوچک تخم که کهنه فاسد نباشد و #قوتیرین انواع هلیله جات است .👌 📕بقول ابن جزله✍️ در #سردی و #یبوست کمتر ودرآن اندک #حرارت. 📕 وگویند ✍️که #حرارت آن به اعتدال است وبعضی در #سردی معتدل . 🔺ودر اول خشک میدانند . 📕وگویند ✍️ #سرد و #خشک در دوم وآن از کبار(بزرگ) داروهااست جهت ذکای(تیزی) #حواس وصفای #ذهن (صافی اندیشه)وفکر وحفظ و #عقل و #تقویت #سر . ✅ومزیل (پاک کننده) ضرر کثرت شرب آب است چون در #دهان 👄بگیرند وآب آن از #حلق فرو برند . ✅وچون ادامه بر این نمایند […]

هلیله چینی

هلیله چینی

#هلیله_چینی @makhzanoladviyah 🌸🍁🌸🍁🌸🍁🌸🍁 📕میگویند که ::از قسم #هلیله کابلی است ومایل به سبزی وسیاهی وکوچک مایل به تدویر کم گوشت بزرگ دانه وبه قول شیخ ✍️ بهترین نوع آن نوک دارسنگین است ✅وآن در افعال از کابلی ضعیف تر است . 📕وگویند که آن:: قلیل الوجود وبا وجود سایر هلیله جات آنرا نباید استعمال(بکار بردن)کرد. ✅وچون هرروز مربای آنرا یک عدد بخورند وتا یک سال مداومت بر آن داشته باشند ✅جهت حفظ #سیاهی #مو👌 ✅ و #تقویت #معده ✅و #هضم غذا ✅وباز کننده #انسداد #بلغمی ✅و #تشدید پرز #معده ✅و #نفع #بواسیر کند وباقی افعال مثل سابق است. join us:👇👇👇 @makhzanoladviyah 🌸🍁🌸🍁🌸🍁🌸🍁 ⚠️‼️⚠️هر گونه کپی برداری از مطالب کانال فقط باذکر لینک کانال بلامانع بوده وگرنه از لحاظ شرعی ناپسند […]

هلیله سیاه

هلیله سیاه

#هلیله_سیاه @makhzanoladviyah 🌸🍁🌸🍁🌸🍁🌸🍁🌸 🔺هلیله هندی وزنگی وهلیلج اسود نامند. ✅ #بهترین آن :::سیاه سخت بی دانه سنگین غیر فاسد آن است،. ⬅️ #سرد در وسط اول و #خشک در دوم . 📕وگویند ::که سردی آن کمتر از کابلی است وبعضی آنرا #گرم وخشک دانسته اند ✅وآن به قول شیخ ✍️وشراح قانون مصفی جمیع ارواح بدن از تیرگی و پاک کننده خون از سودا وافعال آن مثل کابلی است الا ضعیف تر از آن است، ✅مصفا رنگ گونه است. ✅وشاید که این به خاصیت باشد و #تقویت #معده و #روده ها ومنشف بله اند(جذب رطوبت) وخصوصا مربای آنها .👌 ✅و #هلیله سیاه #مسهل #سودا. ونافع⬅️ #بواسیر وبا #حجر ارمنی نافع ⏪جهت یکباره #سودا به خاصیتی که در آن است،.👌 ✅ وآن […]

بابونه گاوی

بابونه گاوی

@makhzanoladviyah 🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾 #بابونه_گاوی (اقحوان) اقحوان👈لغت عربی است به زبان مازندرانی گاو بابونه. 👈و به فارسی بابونه گاو بابونه ی گاو چشم و گل گاو چشم. 📕صاحب جامع . صاحب صیدنه اقحوان را بابونه گفته اند .گفته اند که بابونه گل اقحوان است. 🌼اقحوان گیاهی بهاره است و نوع وحشی و باغی دارد محل رویش آن سرزمین ها. کوههای سرد و باغ ها است نوع سفید آن قابل استفاده است مخصوصا گل آن . 🌾بعضی از انواع آن رنگی مرکب از زردی و سرخی دارد . 🌾و این نوع #قوی تر در #حل_کنندگی و #باز_کنندگی . 🌾 و بعضی نوع زرد رنگ که در #قبض و #خشک کنندگی #قوی است طول آن به یک متر میرسد برگ باریک مثل گشنیز و […]

شاهی

شاهی

@makhzanoladviyah 🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃 #شاهی (تره تیزک) شاهی. 🍃چرچرا : اسم چرچته است . 🍃اسم عربی است وبه یونانی : اوویمن 🍃وبه فارسی : کیکیر وکلجه وکهزک وکهزل 🍃وبه هندی : ترمرا نامند. وبعضی ازعدم تحقیق آن را #تره_تیزک 🍃وتخم آن به هندی : هالون وهالم نوشته اند 🍃وابن جنان وابو حنیفه وابن سمجون گفته اند : که ایهقان #جرجیر است . 🍃وکازرونی نوشته✍️ که آن را بقله ( )عایشه 🍃وبه شیرازی : کهرک گویند وصحرایی ومحلی میباشد صحرایی آن را مرشا وایقان نامند 🍃وصحرایی آن دونوع میباشد::👈 یکی با ساق سبز وبرگ آن مانند ترب است وازآن کوچکتر وخشن وگل آن زرد وبسیار تند وبا تره وسبزه می خورند واین را خردل بَری گویند. 👈 ودیگر بی ساق وبرگ آن و […]

حسن لبه

حسن لبه

@makhzanoladviyah 🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄 #حسن_لبه (حصی لبان) 💢حصی لبان :::به فارسی حسن لبه. 💢هندی:::لوبان. 📕گویند ::آن صمغ ضرو(نام درختی)است دراوایل به اندازه دانه گندم میباشد وبه تدریج به اندازه خربزه میشود. 💢 بوی آن مرکب از بوی مصطکی وکندر است. 💢 #خوشبوترین #صمغ ها است👌.💢اگر در آتش 🔥🌪اندازند. 💢از #بخورات🌪 طیبه(پاکیزه)است. واثر در بخورات مورد استفاده قرار میگیرد. 💢 #بهترین آن⬅️آن است که #خوشبو،وسفید مایل به سرخی وسیاهی باشد. واصلی آن برآتش بوی خوش میدهد👌. 💢آغشته شده آن به مصطکی وکندر وصمغ بر خلاف این است.‼️ 💢 #مزاج⬅️گرم در دوم وخشک در اول. 💢بسیار #جالی،و #محلل و #جذاب. 💢 #طلای آن جهت ⬅️حبس نزلات، 💢نوشیدن وبخور آن : مقوی #قلب💖است. وبوجود آورنده #شادی. 💢آشامیدن آن جهت ⬅️امراض #سینه و #سرفه رطوبی و […]

نار مشک

نار مشک

@makhzanoladviyah 🍄🍀🍄🍀🍄🍀🍄🍀 #نارمشک (مشک انار) 🔺وبه خراسانی :کرم صوف وگویند تاویل آن به فارسی #مشک انار است 🔺وبه فارسی : رویین پیچیده نیز گویند 🔺وبه هندی : ناککسیر خوانند وبعضی آن را ونارقیصر رایک چیز دانسته اند واصلی ندارد 🔺رازی گفته✍️ که آن شکوفه درختی است که آن رانارفاسیس گویند . 🔺وشیخ الریئس نوشته✍️ که آن شکوفه وقشور واجتماع شبیه به #بسبابه است بلکه کمتر درسرخی مایل به زردی وخوشبو وبااندک گسی ونزدیک ناروین وآن راناغیت گویند. ♦️که رنگ آن همچنین است وطعم آن تند مزه وبوی آن خوش واز خراسان آورند . ✍️وبعضی گویند که آن اقماع رمان هندی است 🔺وتمیمی گفته : ✍️که دیا سقوریدوس ازآن غفلت کرده وآن از گیاه نارکوچک شاخه ها وانارکوچک می بندند ومثل […]

1 2 3 28