تمام مطالب دسته بندی: مخزن الدویه(خواص گیاهان )
گلرنگ

گلرنگ

@makhzanoladviyah 🌻💥🌻💥🌻💥🌻💥 #گلرنگ (عصفر) گلرنگ. 🔰 #عصفر👈اسم عربی است به فارسی بهرم و بهرمان و کابیشه و کافیشه و #گل_کافشه و #رنگ #زعفران . 🌻و به مازندرانی #کاجیره وبه کرمانی #گل_خشت و به هندی کسنبه گویند. 🔰گلی معروف است که در اکثر سرزمین ها یافت میشود و با آن پارچه ها را رنگ می کنند نوع وحشی و باغی دارد و منظور ما نوع باغی آن است. 🔰اندازه ی گیاه تا به دو متر می رسد خاردار و برگ آن دراز با دانه ی های بسیار ریز بالای برگ کلفت تر از پایین برگ است و بر بندهای گیاه و شاخه های آن رشد می کند . زمانی که نارس است سبز رنگ و بعد و ار رسیدن سفید می […]

تخم گلرنگ

تخم گلرنگ

@makhzanoladviyah 🌻💥🌻💥🌻💥🌻💥 #تخم_گلرنگ (قرطم) #قرطم👈اسم عربی است و آن را حب العصفر و بذر الاحریص و به فارسی #خسکدانه و #تخم_کافشه و به گیلانی #تخم_کاجیره گویند. 🔰نوع وحشی و باغی دارد دانه ای صنوبری شکل کمی پهن و مربعی و پوست و مغز آن سفید با چربی و وقتی کهنه شود پوست آن مایل به سیاهی. 💥 و #مغز آن به زردی و بعد #سیاه و #لزج می شود و در غلافی زیر گل پنهان است و در هر غلاف هفت یا هشت دانه وجود دارد #بهترین آن #سفید و تازه و سنگین و رسیده است . 🔰ابن سینا فرماید:✍️ #طبع آن #گرم در اول و خشک تا دوم با #نیروی #مسهل بودن و ارزش غذایی کم . 🌻پاک کننده […]

ریگ ماهی (سقنقور)

ریگ ماهی (سقنقور)

@makhzanoladviyah 🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡🐡 #ریگ_ماهی (سقنقور) 👈ریگ ماهی ::به عربی سمکه الصیدا(ماهی صیدا . 👈و سمکه برکه(ماهی برکه). وسمیکه ثول.. 👈به یونانی سفیقس نامند. وگاهی سمک الرمل(ریگ ماهی)نیز گویند. به سبب یافتن آن در رمل(ریگ،ماسه،شن ریزه). ✅آن #ماهی است🐡 صغیر الجثه.(دارای جثه کوچک). به مقدار 👈طول انگشت👉. ✅ وزیاده از آن شبیه وزغه(نوعی قورباغه)🐸. وسام ابرص(سوسمار)🐊. ✅ویا #سقنقور(شبیه به سوسمار). در شکل وبا دست وپا ودم ودارای نقش ونگار زیاد وخمیدگی پای آن به طرف وحشی ران آن. ✅شیخ الرئیس:::✍️در مجربات خود آن را ماهی تبوت🐡 نوشته . وتبوت دهکده ای است نزدیک به شهر صیدا از زمین شام. وآن ماهی🐡 درآن قریه در چشمه ثول به هم میرسد. وسالی یکبار ظاهر میشود. ✅در زمان باران🌧 چند روز بسیار بر می آید.🐡🌧🐡🌧🐡. […]

نخود

نخود

🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅 @makhzanoladviyah 🌱🍃🌱🍃🌱🍃🌱🍃 #نخود 👈نخود: اسم فارسی است 🔅وبه عربی : حمص 🔅وبه هندی : چته وسبز آن را بونت گویند وآن را بری وبستانی می باشد وبه آن برگ ریزه ومشرف ومیوه آن در پوسته ای به قدر پسته ودرهر غلافی از یک تا دو سه دانه . ✅ #بهترین آن سفید بزرگ دانه تازه آن است وگویند که درکِشت آن مارو حیوانی دیگر داخل نمیشود به سبب شدت شوری برگ آن . ✅وبری(بیابانی) آن نیز شبیه آن بزرگ دانه ملایم وقسم سرخ سخت وکوچک دانه . ✅ وقسم #سیاه معتدل میان هردو وبه قول کازرونی گاودانه شبیه ماش است در مقدار ورنگ وبعضی گویند بری را کاسنی نامند . ✅ وایضا درآن جزو تلخ است که #گرفتگی راباز […]

انجره (گزنه)

انجره (گزنه)

#انجره ، #گزنه : (قسمت اول) گزنه. @makhzanoladviyah 🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿 ✨به فتح همزه وسکون وضم وفتح رای مهلمه و ها اسم فارسی است 🔰 عربی معروف به #قریص الکلب و #مجرب الکلاب است 🔴 به یونانی اقلابونس 🔴به لغت #دار المرز #گزنه 🔴به ترکی #کجیت 🔴به لاتین ارتیک پریم 🔴به لغت گیلان هرتیکه 🍃 وآن حشیشه معروفه است که هر سال در زمستان می روید ودر بهار رشد میکند و به قدر ذراع بلند میشود وآن بستانی وبری(بیابانی) میباشد وبستانی را ساق مربع #مجفوف(خشک کننده) وبرگ آن شبیه برگ حبق عریض پر تشریف انبوه وبر آن زغب (موی ریزه) وپر خار و ریزه وخارهای ساق آن تیز وظاهرتر. 🌻 وصاحب صیدنه گوید که من این نبات را در جرجان بر کنار […]

لیمو

لیمو

#لیمو (قسمت اول ) لیمو @makhzanoladviyah 🍋🍋🍋🍋🍋🍋 🍋میوه ای معروف و انواع ترش و شیرین و ملس دارد و هر یک از اینها چند نوع دارد. بهترین همه ی انواع آن است که آب آن رقیق باشد و به آن لیمو ی کاغذی می گویند . 🍋درخت آن از درخت #ترنج کوچکتر و شاخه های آن کمی در هم است برگ آن نیز از برگ #نارنج کوچکتر است #میوه ی آن اندازه ی تخم مرغ و نوع بزرگ آن اندازه ی تخم غاز است و دایره ای شکل . سبز رنگ و وقتی برسد زرد می شود . مثل #نارنج ترش ولی با پوست نازک . #طبع آن #سرد در دوم و #خشک در اول و #تر نیز گفته اند […]

ثعلب مصری

ثعلب مصری

#ثعلب_مصری @makhzanoladviyah 🌺✨🌺✨🌺✨🌺✨ خصیه الثعلب : به ضم اول وآن رابه عربی قاتل اخیه نیز گویندو اسم عربی است . 🍁وبه یونانی : طالطوقوس وساطیون وساطورین وساطریه وساطرین بعضی طریفن به معنی سه برگ نامند زیرا که گیاه آن سه برگ دارد . 🍁وبه فارسی : #خایه_روباه 🍁وبه هندی : #ثعلب_مصری است. 📕 وگویند که گیاه آن را به هندی کوکاهندی نامند وآن ریشه ای است سفید شفاف از سورنجان کوچکتر ومزه آن شیرین وبا چسبندگی کم تیزی. وبوی آن شبیه بوی منی. 🍁 وچند نوع میباشد .یکی ریشه آن مانند دوبیضه کوچک که به هم پیوسته باشند وازهربیضه ریشه باریک ودراز درزک ردیف ودرآخرهرریشه دانه کوچک پیوسته وهرقدرکه آن دانه بزرگ شود بیضه آن کوچکتر گردد ازاین جهت آن […]

زرنباد

زرنباد

#زرنباد: @makhzanoladviyah 💜💕💜💕💜💕💜💕 🔻در مکه معظمه معروف به #عرق_الکافور است 🔻در بغداد به عرق الطیب 🔻و به عرف عام سیطراکی 🔻 و به فارسی کژور 🔻و به هندی کچور و نرکچور و کپور کچری گویند 🌱و آن بیخی(ریشه ای) است تندبو و با #عطریت و تازه آن چون به دست بمالند از آن بوی #کافور آید و ظاهر آن اغبر و باطن آن اندک مایل به ردی و طعم آن مایل به تلخی و در آن حدت شبیه به زنجبیل و آنچه شیرین است و کم بو ضعیف است. 🌱بالجمله برگ آن دراز به قدر یک ذراع و عریض به قدر چهار انگشت مضموم شبیه به برگ #زردچوبه و از برگ زنجبیل طویل تر و عریض تر و از وسط […]

جعفری

جعفری

#جعفری☘️ @makhzanoladviyah ☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️ 👈بطراسالیون یونانی است. 👈 #فطراسالیون نیز نامند. 👈به فرنگی بطر سالی گویند. وآن کرفس کوهی است. وآن راکرفس صخری نیز نامند. 🔺 #تخم آن::سیاه ،دراز،وشبیه به نانخواه (سیاهدانه)وخوشبو وتندتر. ✅ #بهترین ونافع ترین اجزای آن #تخم آن است وهمین مورد استفاده قرار میگیرد. 📕بعضی گویند: که آن تخم شبیه به مویزج(نوعی کشمش)کوهی است.. به قول شیخ الرییس📕::هر کرفس کوهی فطراسالیون نیست. بلکه آنچه درصخره روید. ✅آن #گرم و #خشک در سوم .است. ☘️☘️ #گرم، #قاطع لزوجات، #محلل نفخ، وبه غایت #مفتح است.👌 ✅نافع درد #پهلو،و #استسقا و #پاک کننده #کبد وگرم کننده آن . ☘️مفید درد #مغص،(درد شکم)ودرد #قولون(روده فراخ ). ✅نوشیدنش مفید برای درد #کلیه، #مثانه، و #مدر بول و #حیض. ☘️☘️. #پاک کننده #کلیه و […]

1 2 3 4 28