تمام مطالب دسته بندی: مخزن الدویه(خواص گیاهان )
زیتون

زیتون

زیتون 🌲زیتون اسم عربی است وبه لاطینی الیوه گوین 🌲درخت آن معروف در اکثر سرزمین ها است ودارای عمری طولانی که هیچ درختی به عمر آن نمیرسد. 🌲وگفته اند درختهایی که یونانیان نشانده اند درفلسطین موجودند عمری هزارساله دارند ودرخت آن بعد از چهل سال میوه میدهد وآن بستانی وبری(بیابانی،خاکی)میباشد.درخت بستانی بزرگتر وسبزتر از بری است. 🌲گویند✍برگ زیتون جبلی (کوهی)نیز مانند برگ زیتون بستانی است وبهترین صمغ آن نو وسبز مایل به سرخی است. ودر صورت شبیه به سقمونیاومایل به سرخی باشد. به قول شیخ✍ بهترین صمغ بری آن است که سوزش بر زبان کندوآنچه که باعث سوزش زبان نشود فایده ندارد . 🌲برگ آن وچوب آن هردو سرد قابض است. وگویند✍برگ آن معتدل در گرمی وسردی است .خشک در […]

آویشن

آویشن

بسم الله الرحمن الرحیم آویشن ?آویشن گیاهی است علفی، از خانواده نعناع، دارای ریشه مستقیم،کم و بیش چوبی و با انشعابات فراوانی میباشد. شاخه های زیاد و چوبی که به ارتفاع ۳۰ سانتیمتر می رسد.ساقه های آویشن، چهار گوش، قهوه ای متمایل به سبز تا متمایل به ارغوانی،و پوشیده از کرک است. برگها کوچک، باریک و کشیده به رنگ سبز متمایل به خاکستری و پوشیده از کرک با کناره های برگشته،به صورت متقابل،بر روی ساقه قرار دارد. این برگها بوی بسیار نافذی دارند. و دارای دم برگهای کوچکی میباشند.گلها کوچک و سفیدی رنگ یا سفید،به صورت مجتمع در انتهای ساقه قرار دارند.و در اواخر خرداد و اوایل تیر ظاهر میشوند. ?این گیاه به فارسی «آویشن»و در کتب طب سنتی فارسی […]

1 26 27 28