تمام مطالب دسته بندی: مخزن الدویه(خواص گیاهان )
زردآلو

زردآلو

#زردآلو @makhzanoladviyah 🌳✨🌳✨🌳✨🌳✨ ⚜️اسم فارسی است و خشک آن را خوبانی گویند . 👈 به ترکی اردک و به عربی #مشمش نام دارد. 🔱میوه ای است معروف و بهتر از #هلو در سرزمین های سرد می روید انواع هسته شیرین و تلخ دارد . #بهترین آن ارمنی رسیده شیرین پوست لطیف هسته ی شیرین پر آب سبک است .🔱 #خشک شده اش بهتر از تازه است . 🔱نوع شیرین آن #حرارت و خاصیت #غذایی زیادی دارد . 🔱 #ترش آن #سرد و #تر در دوم. و #شیرین آن #گرم و #تر است . #باز کننده و #نرم کننده ی #گرفتگی ها. شیرین آن #ملین #روده ها . برای گرم مزاجان خوب است.👌 البته اگر زیاد در معده نماند وگرنه فاسد […]

گندم

گندم

🌾✨🌾✨🌾✨🌾✨🌾 @makzanoladviyah #گندم 🌾گندم : اسم لوه( گیاهے ڪه براے بخور استفاده شود). 🌾گندم : به فتح ڪاف فارسے وسڪون نون وضم دال مهمله وسڪون میم اسم فارسے است . 🌾به عربے :بر وقمح وحنطه 🌾وبه یونانے : وفیرے وفعدوس وخوروس 🌾وبه ترڪے : بوقده ☺️ 🌾وبه هندے : گیهون نامند . 🌾 نیمڪوب وپوست ڪنده وتفت داده آنرا به عربے : دشیش وبرغل 🌾وبه فارسے : برغول گویند واز حبوبات مشهوردرماڪوله یڪے از شهرهاے گلپایگان است . 🌾 و #بهترین آن به قول شیخ : ڪمے سخت وڪمے نرم وبزرگ وچاق وتازه و براق میان سرخ وسفید است .👌 👲به گفته شارح گیلانے : رنگ گیاه آن مایل به سرخے وزردے و بدون اینڪه بوے بد داشته باشید وسالم […]

مریم نخودی

مریم نخودی

@makhzanoladviyah 🌺🍃🌺🍃🌺🍃🌺🍃 #مریم_نخودی (مریم نخودی) 🌺 #ڪماذریوس : به فتح ڪاف ومیم والف وفتح ذال معجمه وسڪون راء مهمله وبه دال مهمله نیز آمده معرب خاماذریوس یونانے است به معنے بلوط الارض ( گیاهے ڪه برگش شبیه ڪاسنے است) وگویند لغت رومے است 🌺به یونانے :مقیفرون 🌺وبه فارسے :راوندی تلخ 🌺وبه شیرازے : ماندروے تلخ 🌺وبه فرنگے : ڪمیداس نامند . 👳‍♀دیسقوریدوس گفته است :✍️ڪه بعضے مردم آنرا طوفوربوس نامندوبه گفته بعضے آن را به هندے مندے گویند ودرحقیقت غیرآن است وآن به قول دیسقوریدوس گیاهے است ڪوچک طول آن بقدریک وجب وبرگ آن ریزه شبیه به برگ بلوط . 🌺درشڪل ورنگ وشڪافته شده وطعم آن بسیار #تلخ و ڪمے #گرم وگل آن ڪبود وتیره . 🌺 و #تخم آن […]

عدس

عدس

#عدس عدس @makhzanoladviyah ☘️☘️🍃☘️☘️☘️🍃☘️☘️ 🏵به فارسی::: نشک و مرجومک و بنو سرخ. به هندی::: مسور. 🏵غله ای است 👈از خوردنی های مشهور گرد و صفحه مانند . نوع وحشی و زراعی دارد.دو گونه دارد :یکی کوچک کمی دایره ای و این نوع خشکی بیشتر دارد. 🍃🍃 #بهترین آن دانه بزرگ است که زود می پزد و سفید و کلفت می شود و آب را سیاه نمیکند. 🏵جالینوس گفته:✍️ #عدس یا #معتدل در #گرمی و #خشکی است یا کمی مایل به خشکی. ✍️ و گویند در گرمی و سردی مایل به اعتدال است و در دوم #خشک. ☘️☘️البته بنابر تحقیق این است که #پوست آن #گرم در اول و #مغز آن سرد در اول . 🍃 بنابراین آب پخته ی پوست […]

سیب

سیب

@makhzanoladviyah 🍎🍏🍃🍃🍎🍏🍃🍃🍎🍏 #سیب: (سیب) 🍎 به ڪسر سین مهمله و یاے مجهول و سڪون باے موحده اسم فارسے میوه معروف است 🍏 و نیز به فارسے ڪتل به 🍎به عربے تفاح 🍏 و به هندے سیو نامند و آن اقسام است شیرین و ترش و چاشنے دار و اندڪے گس و بهترین آن شامے پس اصفهانے پس سمرقندے و شیروانے و ڪشمیری‌،بِه درخت رسیده شاداب بزرگ لطیف آن است. 🍎 و شیرین پخته #معتدل در #حرارت و سردے است. 📕 و گویند :::: #گرم و #تر در اول و گویند در دوم و ترش آن سرد و خشک در اول و گویند در اول دوم و چاشنے دار معتدل در سردے و رطوبت . 📕و گویند معتدل در #حرارت و […]

جوزالسرو

جوزالسرو

@makhzanoladviyah 🌲🌰🌲🌰🌲🌰🌲🌰 #جوزالسرو ✨جوز السرو : به فتح سین مهمله وسکون رای مهمله و، واو #میوه_درخت_سرو است ✨به فارسی : گورکلاغ نامند ✨وبه یونانی: قوفون قوقوس نامند . ✨وآن میوه کوچک صنوبری شکل شبیه به جوز رومی ودرخامی سبز وخشک که بعدازرسیدن کمی زرد رنگ وبدون مغز چوبی وبهترین آن تازه ی آن است . ✨ #سردوخشڪ دراول وگویند درسوم واین اصل است الا آنکه درآن #قبض بوی بد تلخی اندکی گرمی تندی و #خشک کنندگی بدون سوزش فراوان است. وشیخ نوشته ✍️ڪه #جوزسرو قویتردرهرچیز ازبرگ آن است ودرآن #چسبندگی و #قطع ڪنندگی #خون است . ✨برای #رطوبات فاسده و #ضماد آن نفع زیادی دارد .👌 ✨دربهبود #جراحات تازه وخشک ڪردن #زخم های تازه اعضا خصوصا #سستی ها #اعصاب وقطع […]

موسیر

موسیر

⚪️🌱⚪️🌱⚪️🌱⚪️🌱⚪️🌱 @mahkzanoladviyah #مو_سیر موسیر 🌱اسقوردیون : به ضم همزه وسڪون سین مهمله وضم قاف وسڪون واو وراے مهمله وڪسر دال مهمله وضم یاے تحتانے وسڪون واو ونون وآن را سقوردیون به حذف همزه نیزگویند لغت یونانے است . ⚪️ ومعنے آن به عربے ثوم الحیه است ومعروف به ثوم الڪلب وثوم البرے . ⚪️ وبه فارسے : سیردشتے ⚪️وبه شیرازے : #موسیر ⚪️وبه هندے جنگلے لهسن گویند. 👳‍♀وابن بیطارنوشته وگفته ڪه آن حشیشه ثومے استم معروف به حافظ الاجساد وحافظ الموتے است وآن ثوم الحیه نیست چنان چه گمان ڪرده ڪسے ڪه تحقیق این دوا نڪرده است . 👳‍♀جالینوس نقل ڪرده است ڪه این گیاه مرڪب از چندطعم است یعنے درآن #تلخے و #حدت و #گرمے وسوزش است ویقین میڪنم […]

برنجاسف (بومادران)

برنجاسف (بومادران)

@makhzanoladviyah #برنجاسف ~بو مادران: #بومادران 🌾🌿🌾🌿🌾🌿🌾🌿🌾🌿🌾🌿 🌼به عربی(شویلاوفافور) به فارسی (بومادران)به شیرازی(برتراسک) وبه هندی(گندمار)نامند. وآن گیاهی است شبیه به افسنطین ساق آن نزدیک به ریشه وشاخه های آن باریک، برگهای آن ریزه وگل آن مانندشوید چتردار و زرد و سفید مایل به کبودی وبرظاهر گیاه آن مقدارکمی #رطوبت چسبیده واکثرا درسواحل ؛کوهها ؛صحراها سایه دارواز سرنو هرسال می روید. وآن دو✌️نوع است. ☝️یکی کوتاه شاخه ها وبزرگ برگ ودراطراف آن گل زرد🌼مایل به استدارت صغیر الثمر مثل افسنطین خوشبو ودرتابستان ظاهر شود. واین👆نوع نراست. ✌️دومی نوع ماده است ؛شاخ وبرگش مثل اولی لست ولی گل آن مایل به سفیدی وهردودرفایده به هم شباهت دارند. 🔷شیخ الرییس درماهیت برنجاسف نوشته که آن همان بومادران (قیصوم) است. 💠ونیزشیخ درمفردات قانون درخواص بابونه […]

بلوط

بلوط

🌰🍃🌰🍃🌰🍃🌰🍃🌰 🌰🍃🌰🍃🌰🍃🌰 🌰🍃🌰🍃 🌰🍃🌰 🌰🍃 #بلوط (بلوط) @makhzanoladviyah 🌰به فارسی : بلوط وبه لغت طبرستان دارمازی 🌰به یونانی : قالابو وقلابو 🌰وبه هندی سیناسپاری 🍃🍃وآن مثل برگ خرنوب باطن آن سفید وظاهر آن سبز و مراد میوه آن است ومیوه آن معروف است وگویند که دوقسم باشد قسمتی مستطیل وقسمتی دیگر گرد وبه آن #شاه بلوط وبلوط الملک ودرانگریزی اوک گویند واین ازقسم مستطیل لذیذتر است. 🍃🍃 ومیوه تازه آن رادرآتش🔥 انداخته بریان کرده گرماگرم با #نمک یا بی نمک میخورند. نازک ولذیذ میباشد . 🍃 ومغز خشک آنراآرد نموده وروستاییان باآن #نان🍪 می پزند وتحقیق آن است که یکسال میوه آن خوب وبالیده میگردد ویک سال چیزی شبیه مازو وکم مغز وغیر مازو است چنانچه در مازو ذکر شد. […]

1 2 3 4 5 28