تمام مطالب دسته بندی: مزاج شناسی
علائم مزاجهای مختلف به طور کلی

علائم مزاجهای مختلف به طور کلی

۱- لمس :گرمی وسردی پوست در لمس نشانه گرمی و سردی مزاج است. نرمی پوست : نشانه رطوبت زبری و سختی پوست : نشانه خشکی مزاج این ها به شرطی صحیح است که لمس کننده معتدل باشد یا در قیاس با پوست معتدل راجع به مزاج لمس شونده قضاوت کند. ۲- چاقی و لاغری : لاغری نشانه خشکی چاقی نشانه رطوبت درشتی اندام و گوشت فراوان در افراد دموی( گرم و تر)دیده میشود. چربی در بدن نشانه سردی و تری( بلغم) است لذا لاغرها صفراوی و یا سوداوی هستند. ۳- مو : زیادی مو، رشد سریع و رنگ سیاه آن دلیل بر گرمی مزاج است کمی مو و رنگ روشن آن دلیل بر سردی مجعد بودن نشانه خشکی موی صاف […]

آشنائی با ارکان ومزاجها

آشنائی با ارکان ومزاجها

الف:ارکان ب:مزاجها الف:ارکان حکما معتقد بودند که انسان ,حیوان,گیاه و…… همه از چهار عنصر یا رکن اصلی تشکیل شده اند یعنی هر چیزی از تاثیر این چهار رکن بر روی هم وایجاد یک کیفیت جدید ایجاد میشود. این چهار رکن عبارتند از : آتش_هوا_آب-خاک که هر کدام از اینها طبیعت جداگانه دارندکه عبارت است از: عناصر(ارکان) ?طبع آتش ????گرم وخشک هوا????گرم وتر آب????سردوتر خاک???سردوخشک ازتاثیر ارکان چهارگانه برهم به ترتیب زیر مزاجها ایجاد میشوند: ۱_گرم وخشک??صفرا ۲_گرم وتر??دم ۳_سردوتر??بلغم ۴_سرد وخشک??سودا

1 2